Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

32. Κάθε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών υπόκειται σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.