ξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 27

29.-(1) Δεν συντρέχει περίπτωση κήρυξης του ανενεργού της σύμβασης βάσει της παραγράφου (α) του άρθρου 27, εφόσον:

(α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποδείξει ότι η ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επιτρεπτή σύμφωνα με την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, και

(β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, ανάλογα με την περίπτωση, δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόθεσή της/του να συνάψει τη σύμβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία δημοσίευση περιείχε τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(i)τo όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα·

(ii)την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης·

(iii)την αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(iv)το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου ελήφθη μια απόφαση ανάθεσης μιας σύμβασης· και,

(v)οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, και

(γ) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από τη λήξη προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης που περιγράφεται στη παράγραφο (β).

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 27 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίαπλαίσιο και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 173(Ι)/2011 ή βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών και εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 46 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον-

(α) Ο αναθέτων φορέας ή η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες τη ληφθείσα απόφαση ανάθεσης με σύνοψη των σχετικών λόγων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, και

(β) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από την εκπνοή των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 22.