Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμος του 2018.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανακλαστήρας» σημαίνει αντικείμενο που υποδηλώνει την παρουσία οχήματος μέσω ανάκλασης φωτός το οποίο προσπίπτει πάνω σε αυτό από πηγή φωτός που δεν προέρχεται από το εν λόγω όχημα.

«διασταυρώνω ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα» σημαίνει ότι η πορεία του οχήματος που οδηγώ τέμνει τον ποδηλατόδρομο, τον ποδηλατοδιάδρομο ή την ποδηλατολωρίδα.

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών, και Έργων.

«δρόμος» σημαίνει οποιοδήποτε δημόσιο δρόμο επιστρωμένο με ασφαλτικό επίστρωμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που προορίζεται κατά την εκάστοτε πρακτική οδοποιίας για την επίστρωση ή επικάλυψη δρόμου, στον οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων και περιλαμβάνει γέφυρα, γεφύρι, σήραγγα ή άλλη κατασκευή που αποτελεί μέρος ή προέκταση τέτοιου δρόμου.

«επιτρεπόμενος χώρος διακίνησης» σημαίνει χώρο στον οποίο επιτρέπεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4Α∙

«Έφορος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νομου.

«ηλεκτροκίνητο ποδήλατο» σημαίνει ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ισχύος 0,25 Κιλοβάτ (KW), του οποίου η ισχύς μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει ή υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα ανά ώρα (χμ/ω) ή, νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση·

«μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.

«οδηγός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.

«όχημα» σημαίνει κάθε κατασκευή η οποία κινείται πάνω σε τροχούς και έχει σκοπό τη μεταφορά ανθρώπων ή αντικειμένων.

«παραχώρηση προτεραιότητας» σημαίνει την υποχρέωση οδηγού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου οχήματος να μην προβεί σε κίνηση ή ελιγμό σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, ανάλογα με την περίπτωση, αν με αυτό τον τρόπο θα ανάγκαζε οδηγό άλλου, μη μηχανοκίνητου οχήματος να μεταβάλει απότομα την πορεία, την κατεύθυνση ή την ταχύτητα του οχήματος του ή να χρησιμοποιήσει απότομα τα φρένα του, ή θα ανάγκαζε πεζό να σταματήσει απότομα ή να μεταβάλει απότομα την πορεία, την κατεύθυνση ή την ταχύτητά του.

«πεζός» σημαίνει κάθε πρόσωπο που βρίσκεται ή κινείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, περιλαμβάνει δε και κάθε πρόσωπο το οποίο σπρώχνει ή σύρει βρεφικό όχημα, τροχοκάθισμα ασθενούς ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα ή οποιοδήποτε ποδήλατο ή μικρό όχημα χωρίς κινητήρα, και κάθε πρόσωπο που κινείται σε αναπηρικό τροχοκάθισμα με ταχύτητα πεζού.

«ποδηλάτης» σημαίνει το πρόσωπο που προβαίνει σε χρήση ποδηλάτου.

«ποδηλατική διαδρομή» σημαίνει διαδρομή που φέρει σήμανση, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, η οποία δυνατό να περνά μέσα ή έξω από κατοικημένη περιοχή, από δρόμο ή εκτός δρόμου και η οποία συστήνεται για χρήση από ποδηλάτες.

«ποδήλατο» σημαίνει όχημα με δύο τουλάχιστον τροχούς που προωθείται με τη μυϊκή ενέργεια του προσώπου που το οδηγεί, ιδίως δε με τη χρήση ποδοστροφάλων ή χειροστροφάλων, περιλαμβάνει δε και ηλεκτροκίνητο ποδήλατο:

Νοείται ότι, από την ερμηνεία του όρου «ποδήλατο» εξαιρούνται οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά βρεφών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα:

Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται επίσης από την εν λόγω ερμηνεία τα παιδικά ποδήλατα, τα οποία θεωρούνται παιχνίδια δυνάμει των προνοιών των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών, ενώ δεν εξαιρείται ποδήλατο με τροχούς οποιασδήποτε διαμέτρου, κατασκευασμένο ή προοριζόμενο για επιδείξεις ή για προετοιμασία για συμμετοχή σε επιδείξεις ή που, σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται από πρόσωπο ηλικίας άνω των δώδεκα (12) χρόνων.

«ποδήλατο δρόμου» σημαίνει ποδήλατο που είναι κατασκευασμένο ειδικά για χρήση σε αγώνες ποδηλασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας.

«ποδηλατοδιάδρομος» σημαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά μήκος οδοστρώματος οποιουδήποτε δρόμου, η οποία δυνατό να αποτελεί ή να μην αποτελεί μέρος ή προέκταση ποδηλατολωρίδας, η οποία προορίζεται για να παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης της από ποδηλάτες και οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων και η οποία φέρει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

«ποδηλατόδρομος» σημαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά μήκος οποιουδήποτε δρόμου ή εκτείνεται ανεξάρτητα από τη χάραξη του δρόμου, η οποία χωρίζεται από τις λωρίδες διακίνησης των μηχανοκινήτων οχημάτων με τεχνητά κατασκευαστικά μέσα τα οποία δυνατό να διακόπτονται κατά διαστήματα για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών, η οποία μπορεί να είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης, η οποία προορίζεται για την κυκλοφορία ποδηλατών και η οποία φέρει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

«ποδηλατολωρίδα» σημαίνει λωρίδα εδάφους που βρίσκεται κατά μήκος οδοστρώματος οποιουδήποτε δρόμου και μπορεί να είναι μονής ή διπλής κατεύθυνσης, η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την κυκλοφορία ποδηλατών, φέρει δε ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

«σήμα τροχαίας» σημαίνει σήμα τροχαίας όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών∙

«σήμα χεριού» σημαίνει το καθοριζόμενο στο Παράρτημα σήμα με το οποίο ποδηλάτης ή χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας εκδηλώνει πρόθεση αναφορικά με επερχόμενη αλλαγή στην πορεία του ποδηλάτου ή της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, αντίστοιχα∙

«Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας» σημαίνει αυτοκινούμενη, με οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, συσκευή η οποία δύναται να μεταφέρει ένα καθήμενο ή ιστάμενο πρόσωπο και για την οδήγηση της οποίας διαθέτει ένα (1) τιμόνι και τουλάχιστον ένα (1) κινητήριο άξονα, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) τροχούς ως σημεία επαφής στο δρόμο:

Νοείται ότι, η Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να μεταφέρει καθήμενο επιβάτη, νοουμένου ότι προβλέπεται εκ κατασκευής η μεταφορά του επιβάτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, παιχνίδια όπως αυτά ορίζονται δυνάμει των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών, εξαιρούνται από την ερμηνεία αυτή·

«χρήση ποδηλάτου» σημαίνει την οδήγηση ποδηλάτου από πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό και προκαλεί την κίνηση του.

«χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας» σημαίνει την οδήγηση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτή και προκαλεί την κίνηση της.

(2) Λέξη, φράση ή όρος που δεν ερμηνεύεται ειδικά στον παρόντα Νόμο, έχει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτήν ή αυτόν από τις διατάξεις του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χρήση ποδηλάτου

3. Η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε δρόμο, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή σε οποιαδήποτε ποδηλατολωρίδα επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση χρήσης ποδηλάτου σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

4.-(1) Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τέτοιος με σήμανση όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου σε περίπτωση οργανωμένης εκδήλωσης ή αγώνα ποδηλασίας, έπειτα από εξασφάλιση, εκ μέρους των διοργανωτών, άδειας από τον Αρχηγό Αστυνομίας, στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χρόνος και η μέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίας ποδηλατών στον αυτοκινητόδρομο ή το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και τα ακριβή σημεία εισόδου και εξόδου τους από αυτόν.

ΜΕΡΟΣ IIA ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Περιορισμοί στη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας

4Α.-(1) Η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα ηλικίας δεκατεσσάρων (14) ετών και άνω, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανήλικου προσώπου ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, ο ιδιοκτήτης της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο γονέας ή ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανήλικου προσώπου λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή της χρήσης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο είναι το κατά νόμον υπεύθυνο για τη διαχείριση και/ή φύλαξη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο ιδιοκτήτης της εν λόγω συσκευής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή της χρήσης της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας επιτρέπεται μόνο σε οποιοδήποτε δρόμο στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα τριάντα (30) χιλιόμετρα ανά ώρα ή/και σε οποιοδήποτε ποδηλατόδρομο, ποδηλατολωρίδα ή σε χώρο που αποτελεί προέκταση ποδηλατοδρόμου ο οποίος προορίζεται να παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης του από ποδηλάτες και πεζούς και ο οποίος φέρει ειδικό προς τούτο σήμα τροχαίας.

(3) Απαγορεύεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας σε οποιαδήποτε πλατεία ή σε οποιοδήποτε πεζόδρομο, με εξαίρεση τους χώρους που καθορίζονται ως επιτρεπόμενοι χώροι διακίνησης, δυνάμει απόφασης του οικείου δήμου ή κοινότητας η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι ως άνω προβλεπόμενοι χώροι φέρουν ειδικό προς τούτο σήμα τροχαίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο οικείος δήμος ή η κοινότητα πριν από τη λήψη της ως άνω απόφασης λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα προς όφελος των πεζών και διαβουλεύεται με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τον Αρχηγό Αστυνομίας, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φορέα κρίνει σκόπιμο.

(4) Κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, ο χρήστης αυτής φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος, κατά τον τύπο που εκάστοτε εγκρίνεται από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και ανατολής του ηλίου, ο χρήστης αυτής φέρει στην ενδυμασία του κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά, ώστε να καθίσταται ευδιάκριτος από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων και/ή άλλους χρήστες Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και/ή πεζούς.

(6) Απαγορεύεται η μεταφορά από τον χρήστη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας οποιουδήποτε προσώπου ως επιβάτη σε οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω συσκευής, εκτός εάν εκ κατασκευής προβλέπεται η μεταφορά επιβάτη και ο επιβάτης-

(α) είναι ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών·

(β) είναι καθήμενος σε κάθισμα το οποίο προβλέπεται εκ κατασκευής για τον σκοπό αυτό και είναι επαρκώς στερεωμένο στο πλαίσιο της εν λόγω συσκευής, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές αυτής ή/και του καθίσματος· και

(γ) φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος κατά τον τύπο που εκάστοτε εγκρίνεται από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Απαγορεύεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπο σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τέτοιος με ειδικό προς τούτο σήμα τροχαίας.

(8) Απαγορεύεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών ουσιών, εφαρμοζόμενων κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.

(9) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, ο ιδιοκτήτης ή/και ο χρήστης ή/και ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη διαχείριση ή/και φύλαξη της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν υπόκειται σε υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτου για τη χρήση της εν λόγω συσκευής από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Ελάχιστος εξοπλισμός ποδηλάτου

5. Ποδήλατο, κατά τη χρήση του σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα, διαθέτει:

(α) Δύο (2) ανεξάρτητα συστήματα φρένων, τα οποία το ένα λειτουργεί επί του εμπρόσθιου τροχού και το άλλο επί του οπίσθιου τροχού του ποδηλάτη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τρίκυκλου, τετράκυκλου ή άλλου τύπου ποδηλάτου, τούτο κατά την εισαγωγή του στη Δημοκρατία ή την κατασκευή ή τη συναρμολόγησή του φέρει σύστημα ή συστήματα φρένων ικανού ή ικανών να το ακινητοποιούν σε εύλογη απόσταση από τo σημείο ενεργοποίησής τους.

(β) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και μέχρι και της ανατολής του ήλιου φανό λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένο μόνιμα ή προσωρινά στο πρόσθιο του μέρος, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων:

Νοείται ότι, φανός λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένος στην κεφαλή ή σε ειδικό κράνος ή σε καπέλο του ποδηλάτη θεωρείται ότι συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι αυτός είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

(γ) κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου, φανό σταθερού ή αναλάμποντος ερυθρού φωτός στο οπίσθιο του μέρος, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων:

Νοείται ότι, δεν αποκλείεται η τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος του ποδηλάτου ανακλαστήρα ή ανακλαστήρων ερυθρού χρώματος, πρόσθετα προς το φανό.

(δ) ανακλαστήρες τοποθετημένους με τρόπο ώστε να αντανακλούν το φως προς τις δυο (2) πλευρές του ποδηλάτου.

(ε) ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ποδηλάτου, κατάλληλο ώστε ο ήχος που παράγεται κατά τη χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανοποιητική απόσταση, αλλά να μη φέρει οποιαδήποτε άλλη ηχητική προειδοποιητική συσκευή:

Νοείται ότι, τα ποδήλατα δρόμου εξαιρούνται από τις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε).

(στ) ελαστικά σε καλή κατάσταση, τέτοια που να εξασφαλίζουν ικανοποιητική πρόσφυση στο οδόστρωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος κινείται το ποδήλατο.

Υποχρεώσεις κατασκευαστή ή εισαγωγέα ποδηλάτου

6.-(1) Τηρουμένης της επιφύλαξης των διατάξεων των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 5, πρόσωπο που κατασκευάζει, συναρμολογεί ή εισάγει ποδήλατο στη Δημοκρατία μεριμνά ώστε το εν λόγω ποδήλατο να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5.

(2) Κατά την πώληση ή άλλη διάθεση ποδηλάτου το πρόσωπο, που το έχει κατασκευάσει, συναρμολογήσει ή εισαγάγει ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, βεβαιώνει εγγράφως πάνω στο αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσής του ότι το ποδήλατο διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που κατασκευάζει, συναρμολογεί ή εισάγει στη Δημοκρατία ποδήλατο, διαθέτει και παραδίδει, κατά την πώληση ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση του εν λόγω ποδηλάτου, τα μέρη ή τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται προσαρμοσμένα μόνιμα πάνω στο ποδήλατο, σημειώνοντας την παράδοσή τους πάνω στο αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης του ποδηλάτου κατά το χρόνο έκδοσής του.

(3) Η τιμή πώλησης ή άλλης διάθεσης ποδηλάτου, είτε αυτή αναγράφεται πάνω στο ποδήλατο είτε σε σχετική πινακίδα στο υποστατικό όπου προσφέρεται προς πώληση ή άλλη διάθεση είτε σε κατάλογο ή σε διαφημιστικό μήνυμα οποιασδήποτε φύσης, τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει όλα τα μέρη ή τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα που είναι αναγκαία ώστε το ποδήλατο να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5.

Μέγιστο ύψος ποδηλάτου

7. Ποδήλατο, κατά τη χρήση του σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα, είναι τέτοιου ύψους και τέτοιας κατασκευής ώστε το πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό να έχει τον πλήρη έλεγχο και να μπορεί σε κάθε δεδομένη στιγμή να το χειρίζεται αποτελεσματικά.

Ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι (120) εκατοστών

8.-(1) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή συναρμολογεί ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι (120) εκατοστών εξασφαλίζει ειδική άδεια, όπως καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Η ειδική άδεια που προνοείται στις διατάξεις του εδαφίου (1) παραχωρείται στη βάση κριτηρίων τα οποία αποφασίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό Αστυνομίας και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Κατά την παραχώρηση της ειδικής άδειας, ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μπορεί να επιβάλει σε σχέση με το ποδήλατο τέτοιους όρους και περιορισμούς, τους οποίους κρίνει εύλογους υπό τις περιστάσεις για σκοπούς οδικής ασφάλειας και μόνο, οι οποίοι αποφασίζεται εκ των προτέρων να εφαρμόζονται και επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση ποδηλάτου του ίδιου πλάτους ή είδους ή τύπου ή της ίδιας μορφής ή κατασκευής:

Νοείται ότι, στους όρους, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 5, δυνατό να προνοείται ότι το ποδήλατο φέρει περισσότερους του ενός φανούς λευκού ή κίτρινου φωτός στο πρόσθιο μέρος και περισσότερους τους ενός φανούς ερυθρού φωτός στο οπίσθιο μέρος του, καθώς και άλλα προσαρτήματα που θα καθιστούσαν ασφαλέστερη την κυκλοφορία του, ενώ δεν αποκλείεται ο καθορισμός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες είναι νόμιμο να κυκλοφορεί, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του οδικού δικτύου και της συνήθους τροχαίας κίνησης, αλλά και της χρησιμότητας κάθε είδους ποδηλάτου για ικανοποίηση αναγκών του κοινού ή συγκεκριμένων κοινοτήτων ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού ή του τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ IIIA ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ελάχιστος εξοπλισμός και λειτουργία Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας

8Α.-(1) Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρήση της σε οποιοδήποτε επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης διαθέτει τον ακόλουθο ελάχιστο εξοπλισμό:

(α) τουλάχιστον ένα (1) σύστημα φρένων ικανό να την ακινητοποιεί σε εύλογη απόσταση από τo σημείο ενεργοποίησης του εν λόγω συστήματος∙

(β) φανό λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένο μόνιμα στο πρόσθιο μέρος της, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) μέτρων∙

(γ) φανό σταθερού ή αναλάμποντος ερυθρού φωτός στο οπίσθιο μέρος της, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) μέτρων:

Νοείται ότι, δεν αποκλείεται η τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ανακλαστήρα ή ανακλαστήρων ερυθρού χρώματος, πρόσθετα προς τον ως άνω προβλεπόμενο φανό∙

(δ) ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ή σειρήνα, κατάλληλο, ώστε ο ήχος που παράγεται κατά τη χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανοποιητική απόσταση∙ και

(ε) ελαστικά τα οποία να εξασφαλίζουν ικανοποιητική πρόσφυση στο οδόστρωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος επί του οποίου κινείται η Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας.

(2) Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να χρησιμοποιείται-

(α) σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, όταν εκ κατασκευής ή ύστερα από πιστοποιημένη ρύθμιση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή δύναται να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα· και/ή

(β) σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Α, νοουμένου ότι δεν αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των δέκα (10) χιλιομέτρων ανά ώρα.

(3) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή/και συναρμολογεί ή/και εισάγει ή/και πωλεί ή/και διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία προορίζεται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης μεριμνά, ώστε η εν λόγω συσκευή να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

(4) Κατά την πώληση και/ή άλλη διάθεση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, ο πωλητής και/ή το πρόσωπο που διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τη συσκευή μεριμνά, ώστε το αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης της εν λόγω συσκευής να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του προσώπου το οποίο έχει κατασκευάσει και/ή συναρμολογήσει και/ή εισαγάγει τη συσκευή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ότι η συσκευή διαθέτει τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ώστε να δύναται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο το οποίο έχει κατασκευάσει και/ή συναρμολογήσει και/ή εισαγάγει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας και/ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός αυτού αδυνατεί να παράσχει την ως άνω προβλεπόμενη γραπτή βεβαίωση, ο πωλητής ή το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο μεριμνά, ώστε το αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού εγγεγραμμένου δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2):

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2022  κατείχε Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, για να δύναται να τη χρησιμοποιήσει σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, εξασφαλίζει προηγουμένως βεβαίωση είτε από πρόσωπο που κατασκευάζει και/ή συναρμολογεί και/ή εισάγει και/ή πωλεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας είτε από μηχανολόγο μηχανικό εγγεγραμμένο δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

(5) Για τη λειτουργία επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας στα όρια δήμων ή κοινοτήτων, οι εν λόγω επιχειρήσεις εξασφαλίζουν, σε ετήσια βάση, άδεια λειτουργίας και κυκλοφορίας των συσκευών τους από τους οικείους δήμους ή/και κοινότητες, με την υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή πιστοποιητικό εγγραφής συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Εταιρορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ανάλογα με τη μορφή υπό την οποία λειτουργεί η επιχείρηση·

(β) την προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) βεβαίωση για κάθε μία Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, την οποία προτίθεται να διαθέσει για σκοπούς ενοικίασης·

(γ) γραπτή καταγραφή των διαδικασιών ενοικίασης της υπό αδειο-δότησης εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προνοιών του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο δήμος ή η κοινότητα, για την έκδοση της ετήσιας άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ευλόγως αναγκαία για την αξιολόγησή της:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι ως άνω προβλεπόμενες επιχειρήσεις δύναται με την αίτησή τους να ζητήσουν και έγκριση, όπως η μέγιστη ταχύτητα που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ρυθμίζεται, εναλλακτικά από τα προβλεπόμενα στο εν λόγω εδάφιο, με ηλεκτρονικά μέσα.

(6) Ο δήμος ή η κοινότητα, για την έκδοση της ετήσιας άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, ελέγχει ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης δύναται να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένης και ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, εγγεγραμμένων δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

(7)(α) Ο δήμος ή η κοινότητα καθορίζουν το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιρειών ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας καθώς και το πλαίσιο αδειοδότησης της κυκλοφορίας των εν λόγω συσκευών εντός των ορίων τους.

(β) Η άδεια που εκδίδεται ισχύει για ένα (1) χρόνο και καθορίζονται σε αυτή οι όροι και προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο όπως τεθούν.

(γ) Οι Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας που έχουν αδειοδοτηθεί ανά δήμο ή κοινότητα καταγράφονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα και σε αυτές τοποθετείται αυτοκόλλητη σήμανση με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ανά συσκευή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δραστηριοποιείται σε πέραν του ενός δήμου ή κοινότητας, εξασφαλίζει ξεχωριστή άδεια από κάθε δήμο ή κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται.

(8) Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, καθορίζει μέγιστο τέλος αδειοδότησης ανά Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δήμος ή η κοινότητα που έχει εκδώσει άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας διαπιστώνει ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι όροι και προϋποθέσεις της άδειας, δίνει γραπτή προειδοποίηση στην αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό επιχείρηση καλώντας την να συμμορφωθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση στην οποία έχει δοθεί προειδοποίηση δε συμμορφωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της, ο δήμος ή η κοινότητα που έχει εκδώσει την άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να την ανακαλέσει, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εταιρεία ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας επιλέξει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ταχύτητας όπως αναφέρεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (5), το εν λόγω σύστημα υπόκειται σε ελέγχους, με ή χωρίς προειδοποίηση, για την ορθή λειτουργία του από το δήμο ή κοινότητα που έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο δήμος ή κοινότητα που έχει χορηγήσει σχετική ετήσια άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, δύναται να ζητήσει από την αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό επιχείρηση, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας αξιοποιείται και για σκοπούς ρύθμισης των επιτρεπόμενων χώρων διακίνησης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, αξιοποιώντας τυχόν δυνατότητες των συσκευών για προσδιορισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο.

(10)(α) Επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας η οποία λειτουργεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2022, υποβάλλει, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, αίτηση στον δήμο ή/και κοινότητα εντός των ορίων των οποίων προσφέρει υπηρεσίες ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας για έκδοση άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

(β) Απαγορεύεται, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2022, σε επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες της στα όρια δήμου ή/και κοινότητας, χωρίς να κατέχει άδεια ή άδειες ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

(γ) Κάθε επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

ΜΕΡΟΣ IV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Τήρηση αριστερής πλευράς του δρόμου

9. Ποδηλάτης που διακινείται σε δρόμο, κινείται στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο του δρόμου σύμφωνα με την πορεία του ή στο κατά το δυνατόν αριστερό άκρο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο ποδηλάτης είναι ελεύθερος να κινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο δρόμου ή λωρίδας κυκλοφορίας αν αυτό-

(α) Απαιτείται από τις ανάγκες της διακίνησής του, εφόσον τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

(β) είναι άλλως πως αναγκαίο για την ασφάλειά του.

Υποχρεώσεις ποδηλάτη

10.-(1) Ποδηλάτης που διακινείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή σε ποδηλατολωρίδα-

(α) Ελέγχει την τροχαία κίνηση πίσω του, ιδιαίτερα όταν αναγκάζεται να πραγματοποιεί ελιγμούς λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή λόγω πρόθεσης για αλλαγή στην πορεία του.

(β) συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη:

Νοείται ότι, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης τροχαίας κίνησης ειδικά για ποδήλατα, ο ποδηλάτης συμμορφώνεται με την ένδειξη του συγκεκριμένου σηματοδότη, ανεξάρτητα από την ένδειξη των λοιπών σηματοδοτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διακίνηση ποδηλάτη σε πεζόδρομο ρυθμίζεται με σήμανση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισμού.

(γ) υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο.

(2) Ποδηλάτης εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς πρόθεση για είσοδό του στην κυκλοφορία ή για αλλαγή πορείας ή για είσοδο ή έξοδο από το δρόμο ή για είσοδο ή έξοδο σε ή από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο με το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση σήμα χεριού.

(3) Ποδηλάτης οδηγεί το ποδήλατό του με αυξημένη προσοχή και φροντίδα όταν κινείται σε ποδηλατοδιάδρομο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων.

(4) Ποδηλάτης τηρεί κατ’ αναλογία όλους τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.

Χρήση προστατευτικού κράνους

10Α. Ποδηλάτης ο οποίος διακινείται σε οποιονδήποτε δρόμο, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή επιβάτης που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα του ποδηλάτου ή επιβάτης του οποίου η μεταφορά σε ποδήλατο επιτρέπεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11, φέρει στερεά προσδεδεμένο στην κεφαλή του προστατευτικό κράνος κατά τον τύπο που εγκρίνεται εκάστοτε από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Απαγορεύσεις κατά τη χρήση ποδηλάτου

11. Ποδηλάτης, απαγορεύεται-

(α) Να σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει το ποδήλατό του σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση άλλων ποδηλατών που κινούνται ή επιχειρούν να κινηθούν στην εν λόγω ποδηλατολωρίδα ή στον εν λόγω ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο.

(β) να ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη.

(γ) να ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από ποδήλατο.

(δ) να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλάτου, το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέτει σε κίνδυνο τον ποδηλάτη ή τους λοιπούς χρήστες του δρόμου ή οποιουσδήποτε από αυτούς.

(ε) να κινείται έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τέσσερα (4) ή περισσότερα πρόσωπα κάνουν χρήση ποδηλάτου σε ομάδα, μπορούν να κινούνται το πολύ ανά δυο (2) σε παράλληλες πορείες, όταν τούτο κρίνεται εφικτό και ασφαλές υπό τις περιστάσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αγώνα ποδηλασίας ή αγώνα τριάθλου ή προπόνησης αθλητών, κατόχων αγωνιστικής άδειας από τη Διεθνή Ένωση Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση οργανωμένης ομαδικής ποδηλασίας, για την οποία έχει δοθεί γραπτή άδεια από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου και στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα ποδηλάτες, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται.

(στ) να σύρει οποιοδήποτε ζώο.

(ζ) να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου η μεταφορά προσώπου σε ειδικό κάθισμα, προσαρμοσμένο σταθερά στο ποδήλατο και προορισμένο εκ κατασκευής για την εν λόγω μεταφορά:

Νοείται περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η μεταφορά επιβάτη ή επιβατών σε ποδήλατο το οποίο προορίζεται εκ κατασκευής να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες.

Χρήση φανών κατά τη διάρκεια της νύχτας

12. Η χρήση ποδηλάτου κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου επιτρέπεται μόνο όταν βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 5 ή με βάση τους όρους ειδικής άδειας που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 8 και υπάρχουν, εκτός από το ποδήλατο δρόμου, σε αυτό ανακλαστήρες, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 5.

Χρήση ποδηλάτου υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών

13. Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται κάτω από την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών δυνάμει των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IVA ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφορία Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας

13Α.-(1) Ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη:

Νοείται ότι, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης τροχαίας κίνησης ειδικά για ποδήλατα, ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας συμμορφώνεται με την ένδειξη του σηματοδότη, ανεξάρτητα από την ένδειξη των λοιπών σηματοδοτών.

(2) Ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αναγκαίο για την ασφάλειά του, κινείται κατά το δυνατόν στο αριστερό άκρο της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να κινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της επιτρεπόμενης λωρίδας κυκλοφορίας του εάν αυτό απαιτείται για τη διακίνησή του, νοουμένου ότι τηρεί τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκινήτων ή μη οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.

(3) Χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας-

(α) ελέγχει την τροχαία κίνηση στο πίσω μέρος αυτού, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιεί ελιγμούς, λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή πρόθεσης αλλαγής της πορείας του∙

(β) υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο∙

(γ) διατηρεί αυξημένη την προσοχή του, όταν κινείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης όπως αυτοί καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4Α, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι χώροι δύναται να χρησιμοποιηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή δυνάμει άλλης συναφούς νομοθεσίας από οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων ή/και ποδηλάτες ή/και πεζούς∙

(δ) τηρεί, κατ’ αναλογία, τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκίνητων ή μη οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.

(ε) δίδει προτεραιότητα στη διέλευση πεζού ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί σε διάβαση πεζών ή πλατεία ή πεζόδρομο ή όταν διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα∙

(στ) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών, ιδιαίτερα παιδιών, που κινούνται στον ίδιο επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, περιλαμβανομένης πλατείας ή πεζόδρομου, παραχωρώντας τους προτεραιότητα, προσαρμόζοντας ανάλογα την ταχύτητά του και χρησιμοποιώντας, όπου απαιτείται, το καμπανάκι (κουδούνι) ή τη σειρήνα της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του∙

(ζ) οδηγεί στους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α με τη δέουσα φροντίδα και προσοχή που επιβάλλουν οι περιστάσεις και οι συνθήκες των υποδομών αυτών, περιλαμβανομένου του πλάτους και της διαμόρφωσης του εδάφους.

(4) Χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς την πρόθεσή του για διασταύρωση δρόμου, είσοδό του στην κυκλοφορία ή αλλαγή πορείας, είσοδο ή έξοδό του από ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, επιτρεπόμενο πεζόδρομο ή πλατεία με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση σήμα χεριού.

(5) Ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας απαγορεύεται να-

(α) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου∙

(β) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη  Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών, ατόμων με αναπηρίες ή άλλων χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, που κινούνται ή επιχειρούν να κινηθούν στην εν λόγω πλατεία ή στον εν λόγω πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο:

Νοείται ότι, ο χρήσης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας μεριμνά, ώστε σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο να διασφαλίζεται ελεύθερη όδευση πεζών χωρίς εμπόδια τουλάχιστον πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου∙

(γ) κινείται έχοντας σε παράλληλη πορεία στα αριστερά του άλλο ή άλλους χρήστες Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ποδηλάτη·

(δ) ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας·

(ε) ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη.

(στ) χρησιμοποιεί τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία ή πεζόδρομο, εκτός εάν τούτο επιτρέπεται ρητά με την τοποθέτηση από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ειδικού προς τούτο σήματος τροχαίας·

(ζ) χρησιμοποιεί τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας στο οδόστρωμα δρόμου στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων ανά ώρα, εκτός εάν διασχίζει δρόμο ο οποίος ενώνει επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης.

(η) μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ασφαλή χρήση της ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέτει σε κίνδυνο τον χρήστη αυτής ή άλλους επιβαίνοντες σε αυτή ή τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.

(6) Η χρήση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και ανατολής του ήλιου επιτρέπεται εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8Α.

(7) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους λαμβάνει μέτρα προστασίας των χρηστών Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, εφαρμοζόμενων κατ’ αναλογία των διατάξεων του παρόντος Νόμου αναφορικά με την προστασία των ποδηλατών.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Υποχρεώσεις οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων

14.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, που οδηγεί το όχημά του σε οποιοδήποτε δρόμο στον οποίο κινείται κατά τον ίδιο χρόνο ποδηλάτης-

(α) Προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση του ποδηλάτη.

(β) αποφεύγει ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο.

(γ) αποφεύγει αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας ή στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο.

(δ) διατηρεί οποιοδήποτε σημείο του οχήματός του σε κρινόμενη υπό τις περιστάσεις απόσταση ασφαλείας από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλάτη.

(ε) παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, προσαρμόζοντας ανάλογα την οδήγηση του οχήματός του ή προβαίνοντας στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες. και

(στ) οδηγεί το όχημά του με αυξημένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για προστασία του ποδηλάτη, αποφεύγοντας οποιουδήποτε είδους εσκεμμένη ή μη παρενόχληση του ποδηλάτη:

Νοείται ότι, κατά το χρόνο προσπεράσματος ποδηλάτη, ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος διατηρεί απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου από το ποδήλατο.

(2) Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ισχύουν και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης κινείται σε ποδηλατολωρίδα κατά μήκος του ίδιου δρόμου στον οποίο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οδηγεί το όχημά του.

Διασταύρωση μηχανοκίνητου οχήματος από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

15. Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προτίθεται να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, είτε με σκοπό να εισέλθει σε οδό που συμβάλλει στην οδό που κινείται ή να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή χώρο που βρίσκεται στην πλευρά πέραν της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου, κινείται στον αντικειμενικά συντομότερο χρόνο και παρέχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στην ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να τη διασταυρώσει.

Κοινή χρήση ποδηλατοδιάδρομου από μηχανοκίνητο όχημα και ποδήλατο

16.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος οδηγεί το όχημά του σε δρόμο στον οποίο υπάρχει ποδηλατοδιάδρομος, μπορεί να καταλάβει οδηγώντας το όχημά του ολόκληρο ή μέρος του ποδηλατοδιάδρομου για όσο χρόνο ή για όση απόσταση κρίνει τούτο απόλυτα αναγκαίο υπό της περιστάσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για ασφαλή κοινή χρήση του διαθέσιμου χώρου του οδοστρώματος με ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ίδιο ποδηλατοδιάδρομο κατά τον ίδιο χρόνο.

(2) Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη ολόκληρου ή μέρους ποδηλατοδιάδρομου από μηχανοκίνητο όχημα τερματίζεται αμέσως μόλις τούτο καταστεί αντικειμενικά δυνατό υπό τις περιστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

Κίνηση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατόδρομο

17.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος οδηγεί εξ ανάγκης το όχημά του μέσα στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, παρέχει απόλυτη προτεραιότητα σε ποδηλάτη που τυχόν κινείται σε αυτόν, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν κινηθεί στον ποδηλατόδρομο.

(2) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διασταυρώνει ποδηλατόδρομο για να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή άλλο χώρο που βρίσκεται στην πλευρά πέραν του ποδηλατόδρομου, αναμένει την ασφαλή διέλευση οποιουδήποτε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ποδηλατόδρομο, παραχωρώντας σε αυτόν προτεραιότητα πριν οδηγήσει το όχημά του μέσα στο χώρο του ποδηλατόδρομου.

(3) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διασταυρώνει ή διασχίζει για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ποδηλατόδρομο ή πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο, αναμένει την ασφαλή διέλευση κάθε ποδηλάτη και κάθε πεζού που κινείται σε αυτό, παρέχοντας προς αυτούς προτεραιότητα, αποκλείοντας κίνηση του μηχανοκίνητου οχήματός του που ανακόπτει την ελεύθερη πορεία οποιουδήποτε από αυτούς.

(4) Σε κάθε περίπτωση κίνησης ή πρόθεσης κίνησης μηχανοκίνητου οχήματος στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) απαγορεύεται η από μέρους του οδηγού χρήση οποιουδήποτε ηχητικού οργάνου ή οποιασδήποτε ηχητικής συσκευής, εκτός αν τούτο κριθεί απόλυτα αναγκαίο υπό τις περιστάσεις, για σκοπούς προστασίας πεζών ή / και ποδηλατών:

Νοείται ότι, ο οδηγός ασθενοφόρου ή αστυνομικού ή πυροσβεστικού μηχανοκίνητου οχήματος δύναται να χρησιμοποιήσει ηχητικό όργανο ή ηχητική συσκευή, για σκοπούς ειδοποίησης ποδηλάτη ή πεζού που κινείται στον ποδηλατόδρομο αναφορικά με την εν λόγω πρόθεσή του να κινηθεί στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος.

(5) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προτίθεται να οδηγήσει το όχημά του σε έδαφος που έχει χαρακτηριστεί ως ποδηλατική διαδρομή προσαρμόζει καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω οδήγησης την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του και επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, υπό τις περιστάσεις, για προστασία κάθε ποδηλάτη που πιθανό να χρησιμοποιεί την ποδηλατική διαδρομή.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΛΩΡΙΔΑ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟ
Απαγόρευση διακίνησης, στάσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, απαγορεύεται η διακίνηση ή η στάση ή η στάθμευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και οποιοδήποτε χρόνο παρουσία μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατολωρίδα.

(2) Απαγορεύεται η στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατοδιάδρομο με τρόπο που να καταλαμβάνει ολόκληρο ή μέρος του πλάτους του:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η στάση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατοδιάδρομο για σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο είναι αντικειμενικά αναγκαίο για σκοπούς επιβίβασης ή αποβίβασης προσώπου ή προσώπων, καθώς και, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, η διασταύρωση του ποδηλατοδιάδρομου από αυτό.

Απαγόρευση τοποθέτησης εμποδίων σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

19.-(1) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η εγκατάλειψη σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδρομου οποιουδήποτε εμποδίου το οποίο παρεμποδίζει ή είναι δυνατό να παρεμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή πορεία ποδηλάτη.

(2) Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων σε οδόστρωμα τα οποία εκτείνονται και επηρεάζουν ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η αρχή το οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των έργων μεριμνά-

(α) Για την παροχή διευκολύνσεων και κατάλληλη και επαρκή σήμανση ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ασφαλή διακίνηση ποδηλατών από το σημείο όπου εκτελούνται τα έργα ή καθ’ όλο το μήκος της πορείας ενδεχόμενης προσωρινής εκτροπής της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου.

(β) για την ολοκλήρωση των έργων στο χώρο που καταλαμβάνει η ποδηλατολωρίδα ή ο ποδηλατοδιάδρομος στον αντικειμενικά συντομότερο δυνατό χρόνο. και

(γ) για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου κατά την περάτωση των έργων, με τρόπο που να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία η οποία θα ήταν δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή διακίνηση ποδηλάτου.

Απαγόρευση τοποθέτησης εμποδίων σε ποδηλατόδρομο

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 17, απαγορεύεται η διακίνηση ή η στάση ή η στάθμευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και χρόνο η παρουσία μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατόδρομο.

(2) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατόδρομου οποιασδήποτε πινακίδας ή οποιουδήποτε εμποδίου το οποίο παρεμποδίζει ή είναι δυνατό να παρεμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή πορεία ποδηλάτη, εξαιρουμένης πινακίδας σήμανσης ή αντικειμένων ή κατασκευών, η οποία ή τα οποία τοποθετούνται προσωρινά ή μόνιμα από αρμόδια κρατική ή τοπική αρχή για αντιμετώπιση συγκεκριμένης, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, ανάγκης ή για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται εμπόδιο για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2) οποιοδήποτε δέντρο το οποίο παραμένει μέσα στα όρια ποδηλατόδρομου μετά από σχετική απόφαση του Διευθυντή ή μετά από σχετική απόφαση αρμόδιας τοπικής αρχής και της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή.

(3) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε ποδηλατόδρομο η οποία δημιουργεί ή είναι δυνατό να δημιουργεί ανωμαλία στο έδαφός του ή συγκέντρωση νερού ή διάβρωση του εδάφους ή με την οποία διαμορφώνονται ανισοϋψή σημεία στο έδαφός του.

(4) Απαγορεύεται η φύτευση ή η διατήρηση φυτών κοντά σε ποδηλατόδρομο, των οποίων ο κορμός, οι κλάδοι ή το φύλλωμα εκτείνονται πέραν του χαραγμένου ή νοητού ορίου του ποδηλατόδρομου δημιουργώντας εμπόδια στην ελεύθερη και ασφαλή διακίνηση των ποδηλατών.

(5) Συνιστά υποχρέωση του προσώπου το οποίο έχει την κυριότητα ή την κατοχή των εν λόγω φυτών να μεριμνά για διαρκή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης άρνησης, αμέλειας ή αδυναμίας για διαρκή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (4), η αρμόδια τοπική αρχή ή, σε περίπτωση άρνησης, αμέλειας ή αδυναμίας της ο Διευθυντής μπορεί, σε συνεννόηση αν χρειάζεται με οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία της Δημοκρατίας, να προβεί στις αναγκαίες εργασίες για συμμόρφωση, χρεώνοντας το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την κατοχή των φυτών με το ποσό της αξίας των εργασιών, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ως χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(6) Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων σε έδαφος ποδηλατόδρομου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η αρχή, το οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των έργων μεριμνά-

(α) Για διευκόλυνση στη διακίνηση ποδηλατών και για κατάλληλη και επαρκή σήμανση ώστε η διακίνηση ποδηλατών από το σημείο όπου εκτελούνται τα έργα ή καθόλο το μήκος της πορείας ενδεχόμενης προσωρινής εκτροπής του ποδηλατοδρόμου να καθίσταται ασφαλής.

(β) για ολοκλήρωση των έργων στο συντομότερο δυνατό χρόνο. και

(γ) για πλήρη αποκατάσταση του εδάφους του ποδηλατόδρομου κατά την περάτωση των έργων, με τρόπο που να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία η οποία είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή διακίνηση ποδηλάτου.

Απαγόρευση χρήσης ή τοποθέτησης σχάρας απορροής ομβρίων υδάτων με διάκενα παράλληλα προς τον άξονα του δρόμου

21.-(1) Απαγορεύεται η χρήση ή η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδρομου ή ποδηλατόδρομου σχάρας απορροής ομβρίων υδάτων της οποίας τα διάκενα έχουν κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα του δρόμου.

(2) Σχάρα απορροής ομβρίων υδάτων της οποίας η χρήση ή η τοποθέτηση απαγορεύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και η οποία υφίσταται σε ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αντικαθίσταται από την αρμόδια σε κάθε περίπτωση αρχή κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε εργασιών επιδιόρθωσης, συντήρησης βελτίωσης ή ανακατασκευής του τμήματος του δρόμου στο οποίο βρίσκεται ο ποδηλατόδρομος ή η ποδηλατολωρίδα ή ο ποδηλατοδιάδρομος, ώστε να συνάδει προς τις διατάξεις του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VII ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΛΩΡΙΔΑ Ή ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟ
Διατήρηση ποδηλάτου στα όρια ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου

22.-(1) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο μεριμνά ώστε το ποδήλατο να παραμένει συνεχώς μέσα στα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιαδρόμου.

(2) Σε περίπτωση που η πορεία του ποδηλάτη στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδρομο εμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο, ο ποδηλάτης μπορεί, αφού ελέγξει έγκαιρα την τροχαία κίνηση στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και αφού προβεί στο κατάλληλο σήμα χεριού, να οδηγήσει το ποδήλατό του στην εν λόγω λωρίδα για όση απόσταση είναι αναγκαία για παράκαμψη του εμποδίου.

Κίνηση ποδηλάτη προς λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων

23. Σε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης εξέρχεται για να βγει από τα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου προς τη λωρίδα ή τις λωρίδες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, ελέγχει την υπάρχουσα τροχαία κίνηση σε αυτές και εκδηλώνει την πρόθεσή του με το κατάλληλο σήμα χεριού, οπότε οι οδηγοί των μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα ή στις εν λόγω λωρίδες κυκλοφορίας διευκολύνουν την πορεία του ποδηλάτη, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα των οχημάτων τους:

Νοείται ότι, ο ποδηλάτης προβαίνει έγκαιρα στην όλη διαδικασία ελέγχου της τροχαίας κίνησης και εκδηλώνει με το κατάλληλο σήμα χεριού την πρόθεσή του να κινηθεί στη λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, παρέχοντας στους οδηγούς των οχημάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα αντικειμενικά ικανό χρόνο να αντιληφθούν την πρόθεσή του και να αντιδράσουν κατάλληλα.

Συμβολή ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου με διάβαση πεζών

24. Σε κάθε περίπτωση συμβολής ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου με διάβαση πεζών, χωρίς να υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες τροχαίας, ποδηλάτης κινούμενος στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδρομο σταματά, παραχωρώντας προτεραιότητα στη διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί στη διάβαση πεζών.

ΜΕΡΟΣ VIII ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ
Υποχρεώσεις ποδηλάτη σε ποδηλατόδρομο

25.-(1) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης μεριμνά ώστε να τηρεί την αριστερή πλευρά του ποδηλατόδρομου σύμφωνα με την πορεία του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σήμανσης που καθορίζει το σημείο διαχωρισμού των δυο κατευθύνσεων του ποδηλατόδρομου.

(2) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλατόδρομος εκτείνεται πολύ κοντά σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, ή όπου επιτρέπεται, με κατάλληλη σήμανση, η χρήση ποδηλάτου σε πεζόδρομο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), του άρθρου 10, ποδηλάτης κινούμενος σε αυτόν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών και ιδιαίτερα παιδιών που κινούνται στον ίδιο χώρο, παραχωρώντας σε αυτούς προτεραιότητα, προσαρμόζοντας ανάλογα την ταχύτητα του ποδηλάτου και χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, το καμπανάκι (κουδούνι) του ποδηλάτου του ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του.

(3) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλατόδρομος εκτείνεται δίπλα σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, ποδηλάτης κινούμενος σε αυτόν παρέχει προτεραιότητα σε πεζό ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να διασταυρώνει τον ποδηλατόδρομο:

Νοείται ότι, αν ο πεζός δεν έχει αρχίσει να διασχίζει τον ποδηλατόδρομο, αλλά τον προσεγγίζει ή βρίσκεται στο άκρο του, ο ποδηλάτης συνεχίζει με προσοχή την πορεία του χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, το καμπανάκι (κουδούνι) του ποδηλάτου του ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του.

(4) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατόδρομο μεριμνά ώστε το ποδήλατο να παραμένει συνεχώς μέσα στα όρια του ποδηλατόδρομου, χωρίς προβολή οποιουδήποτε μέρους του ποδηλάτου ή του σώματος του ιδίου ή οποιουδήποτε προσώπου ή αντικειμένου μεταφέρεται από αυτό εκτός των ορίων του ποδηλατόδρομου.

(5) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατόδρομο οδηγεί το ποδήλατό του με τη δέουσα φροντίδα και προσοχή που επιβάλλουν οι περιστάσεις και οι συνθήκες του ποδηλατόδρομου, περιλαμβανομένου του πλάτους και της διαμόρφωσης του εδάφους του.

(6) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης προσεγγίζει σε σημείο ποδηλατόδρομου όπου καταλήγει διάβαση πεζών, ελεγχόμενη από φωτεινό σηματοδότη ή μη, αυτός επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και φροντίδα για προστασία πεζών που ενδεχομένως βρίσκονται στο χώρο του ποδηλατόδρομου, αναμένοντας την ενεργοποίηση του κατάλληλου φωτεινού σηματοδότη για να διασταυρώσουν το δρόμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Έκδοση Κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να προβαίνει στον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Αν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει, με απόφαση της, το σύνολο ή μέρος των Κανονισμών αυτών τότε, αμέσως μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερία της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του συνόλου ή μέρους τους, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

ΜΕΡΟΣ Χ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

27.-(1) Ποδηλάτης ο οποίος οδηγεί σε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο χωρίς να καταβάλλει την αναγκαία φροντίδα και προσοχή για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δρόμο ή τον ποδηλατόδρομο ή την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι εκατοστών (120 εκ.), χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος-

(α) Αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(β) προβαίνει σε ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(γ) αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας ή προβαίνει σε στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(δ) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(ε) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να οδηγεί το όχημά του με αυξημένη φροντίδα και προσοχή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για την προστασία του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(στ) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15. ή

(ζ) επιχειρώντας να εισέλθει ή κινηθεί σε ποδηλατόδρομο, αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 17.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(4) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος-

(α) Διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατολωρίδα, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18.

(β) σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

(γ) διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατόδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 20.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(5) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εμπόδιο σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή ποδηλατόδρομου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

(β) χρησιμοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12.

(γ) χρησιμοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(δ) χρησιμοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(ε) κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυμουλκείται από άλλο όχημα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 11.

(στ) κατά τη χρήση ποδηλάτου μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11.

(ζ)προβαίνει σε χρήση ποδηλάτου ή είναι επιβάτης που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή είναι επιβάτης του οποίου η μεταφορά σε ποδήλατο επιτρέπεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11 χωρίς να φέρει στερεά προσδεδεμένο στην κεφαλή του προστατευτικό κράνος, κατά παράβαση του άρθρου 10Α.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(6) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Χρησιμοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 11.

(β) χρησιμοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το οποίο αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέμνεται από την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση του άρθρου 24.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100).

(7) Πρόσωπο το οποίο-

(α) είναι ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή γονέας ή ασκών τη γονική μέριμνα ανήλικου προσώπου ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών και  δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α·

(β) είναι ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη διαχείριση και/ή φύλαξη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας και  δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, κατά παράβαση των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α·

(γ) χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4Α ή χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας στο οδόστρωμα δρόμου στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων ανά ώρα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία διασχίζει δρόμο ο οποίος ενώνει επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, κατά παράβαση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α·

(δ) χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 4Α·

(ε) χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία δύναται να αναπτύξει ή με την οποία αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8Α·

(στ) αναπτύσσει, κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία ή πεζόδρομο, καθοριζόμενους ως επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Α,  ταχύτητα πέραν των δέκα (10) χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 8Α·

(ζ) οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, χωρίς να λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι των χρηστών Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 13Α·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο το οποίο-

(α) κατασκευάζει και/ή συναρμολογεί και/ή εισάγει και/ή πωλεί και/ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία προορίζεται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης και δεν έχει μεριμνήσει, ώστε η εν λόγω συσκευή να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό, κατά παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 8Α.

(β) δεν τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την πώληση ή άλλη διάθεση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας,  κατά παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου 8Α.

(γ) είναι διαχειριστής ή εργαζόμενος ή ο κατά νόμο υπεύθυνος εταιρείας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και δεν τηρεί τους όρους της άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και/ή παραβιάζει τις διατάξεις των  εδαφίων (5), (7), (9) ή (10) του άρθρου 8Α.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας-

(α) δε συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 13Α.

(β) κινείται εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης, κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 13Α.

(γ) δε συμμορφώνεται με σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο, κατά παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(δ) δε διατηρεί αυξημένη την προσοχή του όταν κινείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης όπως αυτοί καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4Α, κατά παράβαση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(ε) δε δίδει προτεραιότητα στη διέλευση πεζού ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί σε διάβαση πεζών, πλατεία ή πεζόδρομο ή διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα, κατά παράβαση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(στ) δεν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών, ιδιαίτερα παιδιών, που κινούνται στον ίδιο επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, κατά παράβαση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(ζ) μεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο ως επιβάτη στη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση εδαφίου (6) του άρθρου 4Α.

(η) δεν εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς την πρόθεσή του με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση σήμα χεριού, κατά παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου 13Α.

(θ) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητάς σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου, κατά παράβαση της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ι) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών, ατόμων με αναπηρίες ή άλλων χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ια) κινείται έχοντας σε παράλληλη πορεία στα αριστερά του άλλο χρήστη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ποδηλάτη, κατά παράβαση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιβ) ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιγ) ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη, κατά παράβαση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιδ) μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση της παραγράφου (η) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιε) δε μεριμνά, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, κατά παράβαση του εδαφίου (6) του άρθρου 13Α,

(ιστ) δε φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος κατά παράβαση των εδαφίων (4) και/ή (6) του άρθρου 4Α·

(ιζ) δε φέρει  κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά κατά παράβαση του εδαφίου (5) του άρθρου 4Α·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

28. Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 27 επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Αστυνόμευση αναφορικά με τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας

28Α.-(1) Η ρύθμιση της διακίνησης ποδηλάτων και Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τυγχάνει αστυνόμευσης από μέλη της Αστυνομίας, από εξουσιοδοτημένους τροχονόμους δήμων ή κοινοτήτων ή/και άλλα εξουσιοδοτημένα από το δήμο ή κοινότητα πρόσωπα:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, δύναται να γνωματεύσει σχετικά με μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά θέματα που αφορούν τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας, μετά από αίτημα του Αρχηγού Αστυνομίας ή της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

29. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Σημείωση
5 του Ν. 135(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 135(Ι)/2022

5.-(1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 135(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 135(Ι)/2022] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
9 του Ν. 136(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 136(Ι)/2022

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 136(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 8Α, το οποίο περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 136(Ι)/2022], τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2023.