Απαγόρευση τοποθέτησης εμποδίων σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

19.-(1) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η εγκατάλειψη σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδρομου οποιουδήποτε εμποδίου το οποίο παρεμποδίζει ή είναι δυνατό να παρεμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή πορεία ποδηλάτη.

(2) Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων σε οδόστρωμα τα οποία εκτείνονται και επηρεάζουν ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η αρχή το οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των έργων μεριμνά-

(α) Για την παροχή διευκολύνσεων και κατάλληλη και επαρκή σήμανση ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ασφαλή διακίνηση ποδηλατών από το σημείο όπου εκτελούνται τα έργα ή καθ’ όλο το μήκος της πορείας ενδεχόμενης προσωρινής εκτροπής της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου.

(β) για την ολοκλήρωση των έργων στο χώρο που καταλαμβάνει η ποδηλατολωρίδα ή ο ποδηλατοδιάδρομος στον αντικειμενικά συντομότερο δυνατό χρόνο. και

(γ) για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου κατά την περάτωση των έργων, με τρόπο που να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία η οποία θα ήταν δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή διακίνηση ποδηλάτου.