Απαγόρευση τοποθέτησης εμποδίων σε ποδηλατόδρομο

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 17, απαγορεύεται η διακίνηση ή η στάση ή η στάθμευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και χρόνο η παρουσία μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατόδρομο.

(2) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατόδρομου οποιασδήποτε πινακίδας ή οποιουδήποτε εμποδίου το οποίο παρεμποδίζει ή είναι δυνατό να παρεμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή πορεία ποδηλάτη, εξαιρουμένης πινακίδας σήμανσης ή αντικειμένων ή κατασκευών, η οποία ή τα οποία τοποθετούνται προσωρινά ή μόνιμα από αρμόδια κρατική ή τοπική αρχή για αντιμετώπιση συγκεκριμένης, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, ανάγκης ή για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται εμπόδιο για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2) οποιοδήποτε δέντρο το οποίο παραμένει μέσα στα όρια ποδηλατόδρομου μετά από σχετική απόφαση του Διευθυντή ή μετά από σχετική απόφαση αρμόδιας τοπικής αρχής και της σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή.

(3) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε ποδηλατόδρομο η οποία δημιουργεί ή είναι δυνατό να δημιουργεί ανωμαλία στο έδαφός του ή συγκέντρωση νερού ή διάβρωση του εδάφους ή με την οποία διαμορφώνονται ανισοϋψή σημεία στο έδαφός του.

(4) Απαγορεύεται η φύτευση ή η διατήρηση φυτών κοντά σε ποδηλατόδρομο, των οποίων ο κορμός, οι κλάδοι ή το φύλλωμα εκτείνονται πέραν του χαραγμένου ή νοητού ορίου του ποδηλατόδρομου δημιουργώντας εμπόδια στην ελεύθερη και ασφαλή διακίνηση των ποδηλατών.

(5) Συνιστά υποχρέωση του προσώπου το οποίο έχει την κυριότητα ή την κατοχή των εν λόγω φυτών να μεριμνά για διαρκή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης άρνησης, αμέλειας ή αδυναμίας για διαρκή συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (4), η αρμόδια τοπική αρχή ή, σε περίπτωση άρνησης, αμέλειας ή αδυναμίας της ο Διευθυντής μπορεί, σε συνεννόηση αν χρειάζεται με οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία της Δημοκρατίας, να προβεί στις αναγκαίες εργασίες για συμμόρφωση, χρεώνοντας το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την κατοχή των φυτών με το ποσό της αξίας των εργασιών, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ως χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(6) Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων σε έδαφος ποδηλατόδρομου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η αρχή, το οποίο ή η οποία έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των έργων μεριμνά-

(α) Για διευκόλυνση στη διακίνηση ποδηλατών και για κατάλληλη και επαρκή σήμανση ώστε η διακίνηση ποδηλατών από το σημείο όπου εκτελούνται τα έργα ή καθόλο το μήκος της πορείας ενδεχόμενης προσωρινής εκτροπής του ποδηλατοδρόμου να καθίσταται ασφαλής.

(β) για ολοκλήρωση των έργων στο συντομότερο δυνατό χρόνο. και

(γ) για πλήρη αποκατάσταση του εδάφους του ποδηλατόδρομου κατά την περάτωση των έργων, με τρόπο που να μην υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία η οποία είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή διακίνηση ποδηλάτου.