Απαγόρευση χρήσης ή τοποθέτησης σχάρας απορροής ομβρίων υδάτων με διάκενα παράλληλα προς τον άξονα του δρόμου

21.-(1) Απαγορεύεται η χρήση ή η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδρομου ή ποδηλατόδρομου σχάρας απορροής ομβρίων υδάτων της οποίας τα διάκενα έχουν κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα του δρόμου.

(2) Σχάρα απορροής ομβρίων υδάτων της οποίας η χρήση ή η τοποθέτηση απαγορεύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και η οποία υφίσταται σε ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αντικαθίσταται από την αρμόδια σε κάθε περίπτωση αρχή κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε εργασιών επιδιόρθωσης, συντήρησης βελτίωσης ή ανακατασκευής του τμήματος του δρόμου στο οποίο βρίσκεται ο ποδηλατόδρομος ή η ποδηλατολωρίδα ή ο ποδηλατοδιάδρομος, ώστε να συνάδει προς τις διατάξεις του Νόμου.