Διατήρηση ποδηλάτου στα όρια ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου

22.-(1) Ποδηλάτης κινούμενος σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο μεριμνά ώστε το ποδήλατο να παραμένει συνεχώς μέσα στα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιαδρόμου.

(2) Σε περίπτωση που η πορεία του ποδηλάτη στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδρομο εμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο, ο ποδηλάτης μπορεί, αφού ελέγξει έγκαιρα την τροχαία κίνηση στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων και αφού προβεί στο κατάλληλο σήμα χεριού, να οδηγήσει το ποδήλατό του στην εν λόγω λωρίδα για όση απόσταση είναι αναγκαία για παράκαμψη του εμποδίου.