Κίνηση ποδηλάτη προς λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων

23. Σε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης εξέρχεται για να βγει από τα όρια της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου προς τη λωρίδα ή τις λωρίδες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, ελέγχει την υπάρχουσα τροχαία κίνηση σε αυτές και εκδηλώνει την πρόθεσή του με το κατάλληλο σήμα χεριού, οπότε οι οδηγοί των μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα ή στις εν λόγω λωρίδες κυκλοφορίας διευκολύνουν την πορεία του ποδηλάτη, προσαρμόζοντας κατάλληλα τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα των οχημάτων τους:

Νοείται ότι, ο ποδηλάτης προβαίνει έγκαιρα στην όλη διαδικασία ελέγχου της τροχαίας κίνησης και εκδηλώνει με το κατάλληλο σήμα χεριού την πρόθεσή του να κινηθεί στη λωρίδα κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, παρέχοντας στους οδηγούς των οχημάτων που κινούνται στην εν λόγω λωρίδα αντικειμενικά ικανό χρόνο να αντιληφθούν την πρόθεσή του και να αντιδράσουν κατάλληλα.