Συμβολή ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου με διάβαση πεζών

24. Σε κάθε περίπτωση συμβολής ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου με διάβαση πεζών, χωρίς να υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες τροχαίας, ποδηλάτης κινούμενος στην ποδηλατολωρίδα ή στον ποδηλατοδιάδρομο σταματά, παραχωρώντας προτεραιότητα στη διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί στη διάβαση πεζών.