Απαγόρευση διακίνησης, στάσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, απαγορεύεται η διακίνηση ή η στάση ή η στάθμευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και οποιοδήποτε χρόνο παρουσία μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατολωρίδα.

(2) Απαγορεύεται η στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατοδιάδρομο με τρόπο που να καταλαμβάνει ολόκληρο ή μέρος του πλάτους του:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η στάση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατοδιάδρομο για σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο είναι αντικειμενικά αναγκαίο για σκοπούς επιβίβασης ή αποβίβασης προσώπου ή προσώπων, καθώς και, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, η διασταύρωση του ποδηλατοδιάδρομου από αυτό.