Χρήση φανών κατά τη διάρκεια της νύχτας

12. Η χρήση ποδηλάτου κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου επιτρέπεται μόνο όταν βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 5 ή με βάση τους όρους ειδικής άδειας που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (3) του άρθρου 8 και υπάρχουν, εκτός από το ποδήλατο δρόμου, σε αυτό ανακλαστήρες, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 5.