Απαγορεύσεις κατά τη χρήση ποδηλάτου

11. Ποδηλάτης, απαγορεύεται-

(α) Να σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει το ποδήλατό του σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση άλλων ποδηλατών που κινούνται ή επιχειρούν να κινηθούν στην εν λόγω ποδηλατολωρίδα ή στον εν λόγω ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο.

(β) να ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη.

(γ) να ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από ποδήλατο.

(δ) να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλάτου, το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέτει σε κίνδυνο τον ποδηλάτη ή τους λοιπούς χρήστες του δρόμου ή οποιουσδήποτε από αυτούς.

(ε) να κινείται έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τέσσερα (4) ή περισσότερα πρόσωπα κάνουν χρήση ποδηλάτου σε ομάδα, μπορούν να κινούνται το πολύ ανά δυο (2) σε παράλληλες πορείες, όταν τούτο κρίνεται εφικτό και ασφαλές υπό τις περιστάσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αγώνα ποδηλασίας ή αγώνα τριάθλου ή προπόνησης αθλητών, κατόχων αγωνιστικής άδειας από τη Διεθνή Ένωση Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση οργανωμένης ομαδικής ποδηλασίας, για την οποία έχει δοθεί γραπτή άδεια από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου και στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα ποδηλάτες, η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται.

(στ) να σύρει οποιοδήποτε ζώο.

(ζ) να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται παραβίαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου η μεταφορά προσώπου σε ειδικό κάθισμα, προσαρμοσμένο σταθερά στο ποδήλατο και προορισμένο εκ κατασκευής για την εν λόγω μεταφορά:

Νοείται περαιτέρω ότι, επιτρέπεται η μεταφορά επιβάτη ή επιβατών σε ποδήλατο το οποίο προορίζεται εκ κατασκευής να μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες.