Χρήση προστατευτικού κράνους

10Α. Ποδηλάτης ο οποίος διακινείται σε οποιονδήποτε δρόμο, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή επιβάτης που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα του ποδηλάτου ή επιβάτης του οποίου η μεταφορά σε ποδήλατο επιτρέπεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11, φέρει στερεά προσδεδεμένο στην κεφαλή του προστατευτικό κράνος κατά τον τύπο που εγκρίνεται εκάστοτε από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.