Υποχρεώσεις ποδηλάτη

10.-(1) Ποδηλάτης που διακινείται σε οποιοδήποτε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο ή σε ποδηλατολωρίδα-

(α) Ελέγχει την τροχαία κίνηση πίσω του, ιδιαίτερα όταν αναγκάζεται να πραγματοποιεί ελιγμούς λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή λόγω πρόθεσης για αλλαγή στην πορεία του.

(β) συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη:

Νοείται ότι, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης τροχαίας κίνησης ειδικά για ποδήλατα, ο ποδηλάτης συμμορφώνεται με την ένδειξη του συγκεκριμένου σηματοδότη, ανεξάρτητα από την ένδειξη των λοιπών σηματοδοτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διακίνηση ποδηλάτη σε πεζόδρομο ρυθμίζεται με σήμανση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισμού.

(γ) υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο.

(2) Ποδηλάτης εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς πρόθεση για είσοδό του στην κυκλοφορία ή για αλλαγή πορείας ή για είσοδο ή έξοδο από το δρόμο ή για είσοδο ή έξοδο σε ή από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατοδιάδρομο με το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση σήμα χεριού.

(3) Ποδηλάτης οδηγεί το ποδήλατό του με αυξημένη προσοχή και φροντίδα όταν κινείται σε ποδηλατοδιάδρομο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων.

(4) Ποδηλάτης τηρεί κατ’ αναλογία όλους τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.