Περιορισμοί στη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας

4Α.-(1) Η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα ηλικίας δεκατεσσάρων (14) ετών και άνω, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανήλικου προσώπου ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, ο ιδιοκτήτης της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο γονέας ή ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανήλικου προσώπου λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή της χρήσης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο είναι το κατά νόμον υπεύθυνο για τη διαχείριση και/ή φύλαξη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο ιδιοκτήτης της εν λόγω συσκευής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποτροπή της χρήσης της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας επιτρέπεται μόνο σε οποιοδήποτε δρόμο στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα τριάντα (30) χιλιόμετρα ανά ώρα ή/και σε οποιοδήποτε ποδηλατόδρομο, ποδηλατολωρίδα ή σε χώρο που αποτελεί προέκταση ποδηλατοδρόμου ο οποίος προορίζεται να παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης του από ποδηλάτες και πεζούς και ο οποίος φέρει ειδικό προς τούτο σήμα τροχαίας.

(3) Απαγορεύεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας σε οποιαδήποτε πλατεία ή σε οποιοδήποτε πεζόδρομο, με εξαίρεση τους χώρους που καθορίζονται ως επιτρεπόμενοι χώροι διακίνησης, δυνάμει απόφασης του οικείου δήμου ή κοινότητας η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι ως άνω προβλεπόμενοι χώροι φέρουν ειδικό προς τούτο σήμα τροχαίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο οικείος δήμος ή η κοινότητα πριν από τη λήψη της ως άνω απόφασης λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα προς όφελος των πεζών και διαβουλεύεται με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τον Αρχηγό Αστυνομίας, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φορέα κρίνει σκόπιμο.

(4) Κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, ο χρήστης αυτής φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος, κατά τον τύπο που εκάστοτε εγκρίνεται από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και ανατολής του ηλίου, ο χρήστης αυτής φέρει στην ενδυμασία του κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά, ώστε να καθίσταται ευδιάκριτος από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων και/ή άλλους χρήστες Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και/ή πεζούς.

(6) Απαγορεύεται η μεταφορά από τον χρήστη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας οποιουδήποτε προσώπου ως επιβάτη σε οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω συσκευής, εκτός εάν εκ κατασκευής προβλέπεται η μεταφορά επιβάτη και ο επιβάτης-

(α) είναι ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών·

(β) είναι καθήμενος σε κάθισμα το οποίο προβλέπεται εκ κατασκευής για τον σκοπό αυτό και είναι επαρκώς στερεωμένο στο πλαίσιο της εν λόγω συσκευής, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές αυτής ή/και του καθίσματος· και

(γ) φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος κατά τον τύπο που εκάστοτε εγκρίνεται από τον Έφορο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Απαγορεύεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπο σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τέτοιος με ειδικό προς τούτο σήμα τροχαίας.

(8) Απαγορεύεται η χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπο το οποίο βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών ουσιών, εφαρμοζόμενων κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.

(9) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, ο ιδιοκτήτης ή/και ο χρήστης ή/και ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη διαχείριση ή/και φύλαξη της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν υπόκειται σε υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτου για τη χρήση της εν λόγω συσκευής από τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.