Κοινή χρήση ποδηλατοδιάδρομου από μηχανοκίνητο όχημα και ποδήλατο

16.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος οδηγεί το όχημά του σε δρόμο στον οποίο υπάρχει ποδηλατοδιάδρομος, μπορεί να καταλάβει οδηγώντας το όχημά του ολόκληρο ή μέρος του ποδηλατοδιάδρομου για όσο χρόνο ή για όση απόσταση κρίνει τούτο απόλυτα αναγκαίο υπό της περιστάσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για ασφαλή κοινή χρήση του διαθέσιμου χώρου του οδοστρώματος με ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ίδιο ποδηλατοδιάδρομο κατά τον ίδιο χρόνο.

(2) Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη ολόκληρου ή μέρους ποδηλατοδιάδρομου από μηχανοκίνητο όχημα τερματίζεται αμέσως μόλις τούτο καταστεί αντικειμενικά δυνατό υπό τις περιστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 18.