Αδικήματα και ποινές

27.-(1) Ποδηλάτης ο οποίος οδηγεί σε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο χωρίς να καταβάλλει την αναγκαία φροντίδα και προσοχή για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δρόμο ή τον ποδηλατόδρομο ή την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι εκατοστών (120 εκ.), χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος-

(α) Αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(β) προβαίνει σε ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(γ) αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας ή προβαίνει σε στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(δ) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(ε) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να οδηγεί το όχημά του με αυξημένη φροντίδα και προσοχή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για την προστασία του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(στ) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15. ή

(ζ) επιχειρώντας να εισέλθει ή κινηθεί σε ποδηλατόδρομο, αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 17.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(4) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος-

(α) Διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατολωρίδα, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18.

(β) σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

(γ) διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατόδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 20.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(5) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εμπόδιο σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή ποδηλατόδρομου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

(β) χρησιμοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12.

(γ) χρησιμοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(δ) χρησιμοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(ε) κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυμουλκείται από άλλο όχημα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 11.

(στ) κατά τη χρήση ποδηλάτου μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11.

(ζ) προβαίνει σε χρήση ποδηλάτου ή είναι επιβάτης που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή είναι επιβάτης του οποίου η μεταφορά σε ποδήλατο επιτρέπεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11 χωρίς να φέρει στερεά προσδεδεμένο στην κεφαλή του προστατευτικό κράνος, κατά παράβαση του άρθρου 10Α.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(6) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Χρησιμοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 11.

(β) χρησιμοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το οποίο αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέμνεται από την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση του άρθρου 24.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100).