Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

28. Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 27 επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.