Αστυνόμευση αναφορικά με τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας

28Α.-(1) Η ρύθμιση της διακίνησης ποδηλάτων και Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τυγχάνει αστυνόμευσης από μέλη της Αστυνομίας, από εξουσιοδοτημένους τροχονόμους δήμων ή κοινοτήτων ή/και άλλα εξουσιοδοτημένα από το δήμο ή κοινότητα πρόσωπα:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, δύναται να γνωματεύσει σχετικά με μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά θέματα που αφορούν τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας, μετά από αίτημα του Αρχηγού Αστυνομίας ή της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.