Κυκλοφορία Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας

13Α.-(1) Ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη:

Νοείται ότι, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης τροχαίας κίνησης ειδικά για ποδήλατα, ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας συμμορφώνεται με την ένδειξη του σηματοδότη, ανεξάρτητα από την ένδειξη των λοιπών σηματοδοτών.

(2) Ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αναγκαίο για την ασφάλειά του, κινείται κατά το δυνατόν στο αριστερό άκρο της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να κινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της επιτρεπόμενης λωρίδας κυκλοφορίας του εάν αυτό απαιτείται για τη διακίνησή του, νοουμένου ότι τηρεί τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκινήτων ή μη οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.

(3) Χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας-

(α) ελέγχει την τροχαία κίνηση στο πίσω μέρος αυτού, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιεί ελιγμούς, λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή πρόθεσης αλλαγής της πορείας του∙

(β) υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο∙

(γ) διατηρεί αυξημένη την προσοχή του, όταν κινείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης όπως αυτοί καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4Α, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι χώροι δύναται να χρησιμοποιηθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή δυνάμει άλλης συναφούς νομοθεσίας από οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων ή/και ποδηλάτες ή/και πεζούς∙

(δ) τηρεί, κατ’ αναλογία, τους κανόνες τροχαίας κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας που ισχύουν σε σχέση με τη διακίνηση μηχανοκίνητων ή μη οχημάτων δυνάμει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.

(ε) δίδει προτεραιότητα στη διέλευση πεζού ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί σε διάβαση πεζών ή πλατεία ή πεζόδρομο ή όταν διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα∙

(στ) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών, ιδιαίτερα παιδιών, που κινούνται στον ίδιο επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, περιλαμβανομένης πλατείας ή πεζόδρομου, παραχωρώντας τους προτεραιότητα, προσαρμόζοντας ανάλογα την ταχύτητά του και χρησιμοποιώντας, όπου απαιτείται, το καμπανάκι (κουδούνι) ή τη σειρήνα της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, ως ηχητική προειδοποίηση για την παρουσία του∙

(ζ) οδηγεί στους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α με τη δέουσα φροντίδα και προσοχή που επιβάλλουν οι περιστάσεις και οι συνθήκες των υποδομών αυτών, περιλαμβανομένου του πλάτους και της διαμόρφωσης του εδάφους.

(4) Χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς την πρόθεσή του για διασταύρωση δρόμου, είσοδό του στην κυκλοφορία ή αλλαγή πορείας, είσοδο ή έξοδό του από ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, επιτρεπόμενο πεζόδρομο ή πλατεία με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση σήμα χεριού.

(5) Ο χρήστης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας απαγορεύεται να-

(α) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου∙

(β) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη  Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών, ατόμων με αναπηρίες ή άλλων χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, που κινούνται ή επιχειρούν να κινηθούν στην εν λόγω πλατεία ή στον εν λόγω πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο:

Νοείται ότι, ο χρήσης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας μεριμνά, ώστε σε πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο να διασφαλίζεται ελεύθερη όδευση πεζών χωρίς εμπόδια τουλάχιστον πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου∙

(γ) κινείται έχοντας σε παράλληλη πορεία στα αριστερά του άλλο ή άλλους χρήστες Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ποδηλάτη·

(δ) ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας·

(ε) ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη.

(στ) χρησιμοποιεί τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία ή πεζόδρομο, εκτός εάν τούτο επιτρέπεται ρητά με την τοποθέτηση από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ειδικού προς τούτο σήματος τροχαίας·

(ζ) χρησιμοποιεί τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας στο οδόστρωμα δρόμου στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων ανά ώρα, εκτός εάν διασχίζει δρόμο ο οποίος ενώνει επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης.

(η) μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ασφαλή χρήση της ή εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέτει σε κίνδυνο τον χρήστη αυτής ή άλλους επιβαίνοντες σε αυτή ή τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.

(6) Η χρήση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και ανατολής του ήλιου επιτρέπεται εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, όπως αυτοί καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8Α.

(7) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους λαμβάνει μέτρα προστασίας των χρηστών Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, εφαρμοζόμενων κατ’ αναλογία των διατάξεων του παρόντος Νόμου αναφορικά με την προστασία των ποδηλατών.