Υποχρεώσεις οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων

14.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, που οδηγεί το όχημά του σε οποιοδήποτε δρόμο στον οποίο κινείται κατά τον ίδιο χρόνο ποδηλάτης-

(α) Προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση του ποδηλάτη.

(β) αποφεύγει ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο.

(γ) αποφεύγει αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας ή στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο.

(δ) διατηρεί οποιοδήποτε σημείο του οχήματός του σε κρινόμενη υπό τις περιστάσεις απόσταση ασφαλείας από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλάτη.

(ε) παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, προσαρμόζοντας ανάλογα την οδήγηση του οχήματός του ή προβαίνοντας στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες. και

(στ) οδηγεί το όχημά του με αυξημένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για προστασία του ποδηλάτη, αποφεύγοντας οποιουδήποτε είδους εσκεμμένη ή μη παρενόχληση του ποδηλάτη:

Νοείται ότι, κατά το χρόνο προσπεράσματος ποδηλάτη, ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος διατηρεί απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου από το ποδήλατο.

(2) Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ισχύουν και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης κινείται σε ποδηλατολωρίδα κατά μήκος του ίδιου δρόμου στον οποίο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οδηγεί το όχημά του.