Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018.