Ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι (120) εκατοστών

8.-(1) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή συναρμολογεί ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι (120) εκατοστών εξασφαλίζει ειδική άδεια, όπως καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Η ειδική άδεια που προνοείται στις διατάξεις του εδαφίου (1) παραχωρείται στη βάση κριτηρίων τα οποία αποφασίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό Αστυνομίας και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Κατά την παραχώρηση της ειδικής άδειας, ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μπορεί να επιβάλει σε σχέση με το ποδήλατο τέτοιους όρους και περιορισμούς, τους οποίους κρίνει εύλογους υπό τις περιστάσεις για σκοπούς οδικής ασφάλειας και μόνο, οι οποίοι αποφασίζεται εκ των προτέρων να εφαρμόζονται και επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση ποδηλάτου του ίδιου πλάτους ή είδους ή τύπου ή της ίδιας μορφής ή κατασκευής:

Νοείται ότι, στους όρους, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του άρθρου 5, δυνατό να προνοείται ότι το ποδήλατο φέρει περισσότερους του ενός φανούς λευκού ή κίτρινου φωτός στο πρόσθιο μέρος και περισσότερους τους ενός φανούς ερυθρού φωτός στο οπίσθιο μέρος του, καθώς και άλλα προσαρτήματα που θα καθιστούσαν ασφαλέστερη την κυκλοφορία του, ενώ δεν αποκλείεται ο καθορισμός συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες είναι νόμιμο να κυκλοφορεί, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του οδικού δικτύου και της συνήθους τροχαίας κίνησης, αλλά και της χρησιμότητας κάθε είδους ποδηλάτου για ικανοποίηση αναγκών του κοινού ή συγκεκριμένων κοινοτήτων ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού ή του τουρισμού.