Ελάχιστος εξοπλισμός και λειτουργία Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας

8Α.-(1) Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρήση της σε οποιοδήποτε επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης διαθέτει τον ακόλουθο ελάχιστο εξοπλισμό:

(α) τουλάχιστον ένα (1) σύστημα φρένων ικανό να την ακινητοποιεί σε εύλογη απόσταση από τo σημείο ενεργοποίησης του εν λόγω συστήματος∙

(β) φανό λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένο μόνιμα στο πρόσθιο μέρος της, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) μέτρων∙

(γ) φανό σταθερού ή αναλάμποντος ερυθρού φωτός στο οπίσθιο μέρος της, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) μέτρων:

Νοείται ότι, δεν αποκλείεται η τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ανακλαστήρα ή ανακλαστήρων ερυθρού χρώματος, πρόσθετα προς τον ως άνω προβλεπόμενο φανό∙

(δ) ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ή σειρήνα, κατάλληλο, ώστε ο ήχος που παράγεται κατά τη χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανοποιητική απόσταση∙ και

(ε) ελαστικά τα οποία να εξασφαλίζουν ικανοποιητική πρόσφυση στο οδόστρωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος επί του οποίου κινείται η Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας.

(2) Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να χρησιμοποιείται-

(α) σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, όταν εκ κατασκευής ή ύστερα από πιστοποιημένη ρύθμιση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή δύναται να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα· και/ή

(β) σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Α, νοουμένου ότι δεν αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των δέκα (10) χιλιομέτρων ανά ώρα.

(3) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή/και συναρμολογεί ή/και εισάγει ή/και πωλεί ή/και διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία προορίζεται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης μεριμνά, ώστε η εν λόγω συσκευή να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

(4) Κατά την πώληση και/ή άλλη διάθεση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, ο πωλητής και/ή το πρόσωπο που διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τη συσκευή μεριμνά, ώστε το αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης της εν λόγω συσκευής να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του προσώπου το οποίο έχει κατασκευάσει και/ή συναρμολογήσει και/ή εισαγάγει τη συσκευή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ότι η συσκευή διαθέτει τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ώστε να δύναται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο το οποίο έχει κατασκευάσει και/ή συναρμολογήσει και/ή εισαγάγει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας και/ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός αυτού αδυνατεί να παράσχει την ως άνω προβλεπόμενη γραπτή βεβαίωση, ο πωλητής ή το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο μεριμνά, ώστε το αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού εγγεγραμμένου δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2):

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2022  κατείχε Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, για να δύναται να τη χρησιμοποιήσει σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, εξασφαλίζει προηγουμένως βεβαίωση είτε από πρόσωπο που κατασκευάζει και/ή συναρμολογεί και/ή εισάγει και/ή πωλεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας είτε από μηχανολόγο μηχανικό εγγεγραμμένο δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

(5) Για τη λειτουργία επιχειρήσεων ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας στα όρια δήμων ή κοινοτήτων, οι εν λόγω επιχειρήσεις εξασφαλίζουν, σε ετήσια βάση, άδεια λειτουργίας και κυκλοφορίας των συσκευών τους από τους οικείους δήμους ή/και κοινότητες, με την υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή πιστοποιητικό εγγραφής συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Εταιρορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ανάλογα με τη μορφή υπό την οποία λειτουργεί η επιχείρηση·

(β) την προβλεπόμενη στο εδάφιο (4) βεβαίωση για κάθε μία Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, την οποία προτίθεται να διαθέσει για σκοπούς ενοικίασης·

(γ) γραπτή καταγραφή των διαδικασιών ενοικίασης της υπό αδειο-δότησης εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προνοιών του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο δήμος ή η κοινότητα, για την έκδοση της ετήσιας άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ευλόγως αναγκαία για την αξιολόγησή της:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι ως άνω προβλεπόμενες επιχειρήσεις δύναται με την αίτησή τους να ζητήσουν και έγκριση, όπως η μέγιστη ταχύτητα που προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ρυθμίζεται, εναλλακτικά από τα προβλεπόμενα στο εν λόγω εδάφιο, με ηλεκτρονικά μέσα.

(6) Ο δήμος ή η κοινότητα, για την έκδοση της ετήσιας άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, ελέγχει ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης δύναται να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένης και ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, εγγεγραμμένων δυνάμει των διατάξεων του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

(7)(α) Ο δήμος ή η κοινότητα καθορίζουν το πλαίσιο αδειοδότησης των εταιρειών ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας καθώς και το πλαίσιο αδειοδότησης της κυκλοφορίας των εν λόγω συσκευών εντός των ορίων τους.

(β) Η άδεια που εκδίδεται ισχύει για ένα (1) χρόνο και καθορίζονται σε αυτή οι όροι και προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο όπως τεθούν.

(γ) Οι Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας που έχουν αδειοδοτηθεί ανά δήμο ή κοινότητα καταγράφονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα και σε αυτές τοποθετείται αυτοκόλλητη σήμανση με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης ανά συσκευή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δραστηριοποιείται σε πέραν του ενός δήμου ή κοινότητας, εξασφαλίζει ξεχωριστή άδεια από κάθε δήμο ή κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται.

(8) Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού προηγουμένως διαβουλευθεί με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, καθορίζει μέγιστο τέλος αδειοδότησης ανά Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δήμος ή η κοινότητα που έχει εκδώσει άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας διαπιστώνει ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι όροι και προϋποθέσεις της άδειας, δίνει γραπτή προειδοποίηση στην αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό επιχείρηση καλώντας την να συμμορφωθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση στην οποία έχει δοθεί προειδοποίηση δε συμμορφωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της, ο δήμος ή η κοινότητα που έχει εκδώσει την άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δύναται να την ανακαλέσει, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εταιρεία ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας επιλέξει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ταχύτητας όπως αναφέρεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (5), το εν λόγω σύστημα υπόκειται σε ελέγχους, με ή χωρίς προειδοποίηση, για την ορθή λειτουργία του από το δήμο ή κοινότητα που έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο δήμος ή κοινότητα που έχει χορηγήσει σχετική ετήσια άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, δύναται να ζητήσει από την αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό επιχείρηση, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας αξιοποιείται και για σκοπούς ρύθμισης των επιτρεπόμενων χώρων διακίνησης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, αξιοποιώντας τυχόν δυνατότητες των συσκευών για προσδιορισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο.

(10)(α) Επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας η οποία λειτουργεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2022, υποβάλλει, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, αίτηση στον δήμο ή/και κοινότητα εντός των ορίων των οποίων προσφέρει υπηρεσίες ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας για έκδοση άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

(β) Απαγορεύεται, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2022, σε επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες της στα όρια δήμου ή/και κοινότητας, χωρίς να κατέχει άδεια ή άδειες ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

(γ) Κάθε επιχείρηση ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.