Υποχρεώσεις κατασκευαστή ή εισαγωγέα ποδηλάτου

6.-(1) Τηρουμένης της επιφύλαξης των διατάξεων των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 5, πρόσωπο που κατασκευάζει, συναρμολογεί ή εισάγει ποδήλατο στη Δημοκρατία μεριμνά ώστε το εν λόγω ποδήλατο να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5.

(2) Κατά την πώληση ή άλλη διάθεση ποδηλάτου το πρόσωπο, που το έχει κατασκευάσει, συναρμολογήσει ή εισαγάγει ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, βεβαιώνει εγγράφως πάνω στο αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσής του ότι το ποδήλατο διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που κατασκευάζει, συναρμολογεί ή εισάγει στη Δημοκρατία ποδήλατο, διαθέτει και παραδίδει, κατά την πώληση ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση του εν λόγω ποδηλάτου, τα μέρη ή τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται προσαρμοσμένα μόνιμα πάνω στο ποδήλατο, σημειώνοντας την παράδοσή τους πάνω στο αποδεικτικό πώλησης ή άλλης διάθεσης του ποδηλάτου κατά το χρόνο έκδοσής του.

(3) Η τιμή πώλησης ή άλλης διάθεσης ποδηλάτου, είτε αυτή αναγράφεται πάνω στο ποδήλατο είτε σε σχετική πινακίδα στο υποστατικό όπου προσφέρεται προς πώληση ή άλλη διάθεση είτε σε κατάλογο ή σε διαφημιστικό μήνυμα οποιασδήποτε φύσης, τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει όλα τα μέρη ή τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα που είναι αναγκαία ώστε το ποδήλατο να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5.