Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι» (ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34)· και

(β) εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 19 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο·

«βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης» σημαίνει βεβαίωση εγγραφής η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007·

«ειδικός εκλογικός κατάλογος για εκλογείς» σημαίνει τον εκλογικό κατάλογο των εκλογέων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου·

«ειδικός εκλογικός κατάλογος για κοινοτικούς εκλογείς» σημαίνει τον εκλογικό κατάλογο των κοινοτικών εκλογέων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου·

«εκλογέας» σημαίνει κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σημαίνει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με την Πράξη·

«εκλογικοί νόμοι» σημαίνει -

(α) τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο·

(β) τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο,

και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμο, ο οποίος τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς επίσης και τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμούς ή οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε των ανωτέρω νόμων·

«εκλόγιμος» σημαίνει κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» σημαίνει το ομότιτλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«ημέρα αναφοράς» σημαίνει την ημέρα των εκάστοτε εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

«κοινοτικός εκλογέας» σημαίνει κάθε πολίτη άλλου κράτους μέλους που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«κοινοτικός εκλόγιμος» σημαίνει κάθε πολίτη άλλου κράτους μέλους που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, του οποίου πρόσωπο είναι πολίτης·

«κράτος μέλος κατοικίας» σημαίνει το κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, στο οποίο κατοικεί πολίτης της Δημοκρατίας·

«πράξη περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» ή «Πράξη» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ, όπως αυτή η πράξη τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 και όπως εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι εκλογικοί νόμοι.

Εκλογική περιφέρεια

3. Για τους σκοπούς των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Δικαίωμα του εκλέγειν

4. Δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, και όλοι οι πολίτες άλλου κράτους μέλους που κατοικούν στη Δημοκρατία, οι οποίοι κατά την ημέρα αναφοράς συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είχαν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών ευθύς αμέσως πριν από την ημέρα κτήσεως των εκλογικών προσόντων, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προϋπόθεση για εξάμηνη συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία πριν την ημέρα κτήσης των εκλογικών προσόντων πληρούται αν ο πολίτης της Δημοκρατίας ή ο πολίτης άλλου κράτους μέλους είχε τη συνήθη διαμονή του επί αντίστοιχο χρόνο σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος νοουμένου ότι κατά την ημέρα εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.

Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

5.-(1) Οι κοινοτικοί εκλογείς ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν είτε στη Δημοκρατία είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

(2) Κανένας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν περισσότερο από μία φορά στις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(3) Κάθε εκλογέας που έχει εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, και κάθε κοινοτικός εκλογέας που έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία και έχει εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν που του παρέχεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

6. Οι εκλογείς και οι κοινοτικοί εκλογείς που δε στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, στους αντίστοιχους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που προβλέπονται στο εν λόγω Μέρος.

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν

7.-(1) Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν πρόσωπο, το οποίο έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή δυνάμει απόφασης δικαστηρίου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κοινοτικός εκλογέας στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν, αν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος καταγωγής του δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

8.-(1) Οι εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς αντιστοίχως, που καταρτίζονται και συμπληρώνονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, τηρουμένων των αναλογιών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(2) Για την έκθεση των ειδικών εκλογικών καταλόγων για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς, την επιθεώρηση, διαγραφή, διόρθωση και οριστικοποίηση τους εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, οι σχετικές διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

9.-(1) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς -

(α) κάθε εκλογέα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι εγγεγραμμένος στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο δυνάμει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, και

(β) κάθε άλλο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο οποίος παρουσιάζεται στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, και υποβάλλει σε τύπο που καθορίζει ο Υπουργός υπεύθυνη δήλωση για να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, για το ότι πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο πολίτης της Δημοκρατίας καταγράφει στην υπεύθυνη δήλωση τη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία.

(1Α)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού δύναται να εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, πολίτη της Δημοκρατίας που σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού διαμένει στις περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, έχει ήδη συμπληρώσει ή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και κατέχει δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε από το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού:

Νοείται ότι ο πολίτης ο οποίος θα εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει κατά την ημέρα των εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την προσέλευσή του στο εκλογικό κέντρο και πριν ψηφίσει, να υποβάλει σε τύπο, που καθορίζει ο Υπουργός, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να καταγράφει τη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στις περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο:

Νοείται περαιτέρω ότι ο πολίτης θα καταθέτει το έντυπο που αναφέρεται στην πιο πάνω επιφύλαξη στον αρμόδιο λειτουργό της Δημοκρατίας ο οποίος μόνο τότε θα τον προμηθεύει στη συνέχεια με το σχετικό ψηφοδέλτιο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού» σημαίνει το μηχανογραφημένο σύστημα του αρχείου πληθυσμού, όπως το Αρχείο αυτό ορίζεται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

(2) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς, κάθε κοινοτικό εκλογέα που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα στη Δημοκρατία, και παρουσιάζει στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων δελτίον ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά, και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iii) όπου εφαρμόζεται, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iv) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(v) η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος,

(vi) ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία.

(3) Εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς, που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων, υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Έπαρχο για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή για κοινοτικούς εκλογείς ανάλογα με την περίπτωση κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι οι εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους την ημέρα αναφοράς, δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προηγουμένως, όχι όμως αργότερα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατάρτισης του εκάστοτε ειδικού εκλογικού καταλόγου.

(4) Οποιοσδήποτε παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, ή σε σχέση με αυτή ή σε σχέση με τη σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων για εκλογείς και για κοινοτικούς εκλογείς ή με οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή εσκεμμένα αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ ή και με τις δυο αυτές ποινές.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6) και (8) του άρθρου 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, σε σχέση με εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

10.-(1) Από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς διαγράφεται-

(α) οποιοσδήποτε στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου·

(β) οποιοσδήποτε, ενόσω είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο, εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους άλλου κράτους μέλους, οι οποίοι καταρτίζονται από το άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς των εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξάγονται στο κράτος αυτό·

(γ) οποιοσδήποτε για τον οποίο παύει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις εγγραφής του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι κοινοτικοί εκλογείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση για διαγραφή τους, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημέρα αναφοράς.

(3) Εκλογέας ή κοινοτικός εκλογέας που δεν είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, ή που έχει διαγραφεί από τους εν λόγω καταλόγους, δε δικαιούται να ψηφίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Προϋποθέσεις ψηφοφορίας

11. Εκλογέας ή κοινοτικός εκλογέας επιτρέπεται να ψηφίσει σε εκλογές που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μόνο αν διαπιστώνονται τα πιο κάτω:

(α) (i) Η ταυτότητα του εκλογέα, διά της παρουσίασης του δελτίου ταυτότητας που του έχει εκδώσει η Δημοκρατία ή του εκλογικού του βιβλιαρίου,

(ii) η ταυτότητα του κοινοτικού εκλογέα, διά της παρουσίασης του εγγράφου που παρουσίασε στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων για την εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς δυνάμει του άρθρου 9, και

(β) ότι είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, και

(γ) ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει στις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία.

Ενημέρωση των κοινοτικών εκλογέων για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν

12. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσήκοντα τρόπο τους κοινοτικούς εκλογείς σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

13. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι πολίτες άλλων κρατών μελών, οι οποίοι κατά την ημέρα αναφοράς πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και -

(α) έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους·

(β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατόπιν απόφασης δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος·

(γ) δεν πάσχουν από διανοητική νόσο, η οποία τους καθιστά ανίκανους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υποβολή υποψηφιότητας

14.-(1) Η υποβολή υποψηφιότητας κάθε εκλόγιμου και κοινοτικού εκλόγιμου γίνεται σύμφωνα και τηρουμένων των αναλογιών με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου:

Νοείται ότι, η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(2) Κανένας κοινοτικός εκλόγιμος δε δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα, εκτός αν ταυτόχρονα υποβάλει και τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(iii) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής του,

(iv) ότι δεν είναι συγχρόνως υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος, αλλά ούτε και στη Δημοκρατία σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων,

(v) η ημερομηνία από την οποία είναι πολίτης ενός κράτους μέλους,

(vi) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του,

(vii) η τελευταία διεύθυνσή του στο κράτος μέλος καταγωγής∙

(β) δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Πληροφόρηση έπειτα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους κατοικίας

15.  Σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος κατοικίας του, η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους κατοικίας, την πληροφορεί, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος, αν αυτός έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Ασυμβίβαστα

16. Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εκλέγεται στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διενεργούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ασυμβίβαστη προς -

(α) τις θέσεις ή τα αξιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Πράξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε· και

(β) τα αξιώματα, την ιδιότητα ή θέση προς τα οποία η ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστη δυνάμει του άρθρου 70 του Συντάγματος.

Απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

17.  Κανένας δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αν δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των εκλογικών νόμων.

Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

18.-(1) Οι εκλόγιμοι και οι κοινοτικοί εκλόγιμοι ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες θα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Κανένας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά τις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

19. Κάθε εκλόγιμος και κοινοτικός εκλόγιμος στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, αν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους καταγωγής του.

Ενημέρωση σχετικά με το παραδεκτό της υποψηφιότητας κοινοτικού εκλόγιμου

20. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσήκοντα τρόπο τους κοινοτικούς εκλόγιμους για την απόφασή της αναφορικά με το παραδεκτό της υποψηφιότητάς τους.

Ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας

21. Οι διατάξεις του άρθρου 21 των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, για ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας, καθώς επίσης και κατά δυσμενών αποφάσεων του Εφόρου Εκλογών.

Ενημέρωση των κοινοτικών εκλογέων για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

22. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσήκοντα τρόπο τους κοινοτικούς εκλόγιμους σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία.

Ψηφοφορία

22Α. Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβολίου διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελέυθερη και μυστική ψηφοφορία.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Διεξαγωγή των εκλογών

23. (1) Για τη διεξαγωγή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κατανομή των εδρών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και αν παραμένουν αδιάθετες έδρες, αντί των διατάξεων του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, η κατανομή τους διενεργείται από το Γενικό Έφορο Εκλογών όπως προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Η κατανομή των αδιάθετων εδρών γίνεται μεταξύ των υποψηφίων των αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων ή ανεξάρτητων υποψηφίων που συγκέντρωσαν ποσοστό 1.8 τοις εκατόν (1.8%) του συνόλου των έγκυρων ψήφων, ανεξάρτητα αν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε έδρα κατά την πρώτη κατανομή, σύμφωνα με τη σειρά του ύψους των αχρησιμοποίητων υπολοίπων.

(3) Έδρα που παραχωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) σε αυτοτελές κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων καταλαμβάνεται από τον υποψήφιό τους ο οποίος έχει κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Ώρες ψηφοφορίας

23Α.Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 7.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12.00 μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Διαβίβαση πληροφοριών προς διαπίστωση έκπτωσης από το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι

24.-(1) Η αρμόδια αρχή εξακριβώνει αν ο πολίτης άλλου κράτους μέλους, ο οποίος έχει εκδηλώσει πρόθεση να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, αντίστοιχα, στη Δημοκρατία δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος καταγωγής του, δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας.

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο κράτος μέλος καταγωγής την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

(3) Αν από τις διαβιβαζόμενες από τα κράτος μέλος καταγωγής πληροφορίες δεν επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην επιτραπεί στον πολίτη άλλου κράτους μέλους να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, αντίστοιχα, στη Δημοκρατία.

(4) Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το κράτος μέλος καταγωγής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος κατοικίας ζητήσει πληροφορίες για πολίτη της Δημοκρατίας που κατοικεί στην επικράτειά του με σκοπό τη διαπίστωση έκπτωσής του από το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τους εκλογικούς νόμους, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει εντός εύλογης πριν από κάθε ψηφοφορία προθεσμίας και με τον προσήκοντα τρόπο, μόνο τις απόλυτα αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Διαβίβαση πληροφοριών προς αποφυγή διπλής ψήφου και υποψηφιότητας

25. Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, στο κράτος μέλος καταγωγής, τις πληροφορίες που αφορούν τους πολίτες του εν λόγω κράτους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς κατάλογους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα στη Δημοκρατία, εντός εύλογης πριν από κάθε ψηφοφορία προθεσμίας και με τον προσήκοντα τρόπο.

Διαβίβαση επιπρόσθετων πληροφοριών

25Α. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 24 και 25-

(α) η αρμόδια αρχή είναι αρμόδια για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ψηφοφόρους, με τις ομόλογες αρχές των κρατών μελών. και

(β) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου σχετικά με την εγγραφή των ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους και την υποβολή υποψηφιοτήτων, η αρμόδια αρχή αρχίζει να διαβιβάζει στις εν λόγω ομόλογες αρχές, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έξι εβδομάδες το αργότερο πριν από την πρώτη ημέρα της εκλογικής περιόδου που αναφέρεται στο Άρθρο 10, παράγραφος 1, της πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα δεδομένα που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο σχετικά με τους υπηκόους άλλου κράτους μέλους οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα στη Δημοκρατία.

Λήψη μέτρων προς αποφυγή διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας

26. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή πληροφορηθεί από το κράτος μέλος κατοικίας ότι πολίτης της Δημοκρατίας προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στο εν λόγω κράτος, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τους εκλογικούς νόμους για να αποφευχθεί η διπλή ψήφος και η διπλή υποψηφιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή των εκλογικών νόμων.

27. Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των εκλογικών νόμων:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 97 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων δεν εφαρμόζονται:

Νοείται περαιτέρω ότι τα ποσά των τριακοσίων λιρών και πεντακοσίων λιρών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 48 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, αντίστοιχα, αντικαθίστανται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με τα ποσά των πέντε χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, αντίστοιχα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το ποσό των διακοσίων πενήντα λιρών που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 19 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου αντικαθίσταται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου με το ποσό των χιλίων ευρώ.

Άρση ασυλίας και εκλογική αίτηση

27Α. Σε σχέση με την άρση της ασυλίας μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εκλέγεται στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και σε σχέση με την καταχώριση Εκλογικής Αίτησης αναφορικά με το δικαίωμα προσώπου να γίνει ή να παραμείνει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις που ισχύουν για τους βουλευτές.

Αδικήματα και ποινές

28.-(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των εκλογικών νόμων:

Νοείται ότι η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, δεν επισύρει οποιαδήποτε ποινή.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο επιχειρεί να ασκήσει, ή ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στη Δημοκρατία και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος κατά τις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Έκδοση Κανονισμών

29.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

30. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

(2) Οι πρόνοιες αναφορικά με την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
12 του Ν. 97(Ι)/2023'Εναρξη ισχύος του Ν. 97(Ι)/20203

12.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 97(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)/2023] τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου.