Δικαίωμα του εκλέγειν

4. Δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, και όλοι οι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους που κατοικούν στη Δημοκρατία, οι οποίοι κατά την ημέρα αναφοράς συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είχαν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών ευθύς αμέσως πριν από την ημέρα κτήσεως των εκλογικών προσόντων, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προϋπόθεση για εξάμηνη συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία πριν την ημέρα κτήσης των εκλογικών προσόντων πληρούται αν ο πολίτης της Δημοκρατίας ή ο υπήκοος άλλου κράτους μέλους είχε τη συνήθη διαμονή του επί αντίστοιχο χρόνο σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος νοουμένου ότι κατά την ημέρα εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.