Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

5.-(1) Οι κοινοτικοί εκλογείς ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν είτε στη Δημοκρατία είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

(2) Κανένας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν περισσότερο από μία φορά στις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(3) Κάθε εκλογέας που έχει εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, και κάθε κοινοτικός εκλογέας που έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία και έχει εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς, οφείλει να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν που του παρέχεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.