Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

6. Οι εκλογείς και οι κοινοτικοί εκλογείς που δε στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, στους αντίστοιχους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που προβλέπονται στο εν λόγω Μέρος.