Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν

7.-(1) Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν πρόσωπο, το οποίο έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή δυνάμει απόφασης δικαστηρίου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κοινοτικός εκλογέας στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν, αν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος καταγωγής του δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας.