Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

8.-(1) Οι εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς αντιστοίχως, που καταρτίζονται και συμπληρώνονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, τηρουμένων των αναλογιών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(2) Για την έκθεση των ειδικών εκλογικών καταλόγων για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς, την επιθεώρηση, διαγραφή, διόρθωση και οριστικοποίηση τους εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, οι σχετικές διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.