Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

9.-(1) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς -

(α) κάθε εκλογέα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι εγγεγραμμένος στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο δυνάμει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, και

(β) κάθε άλλο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο οποίος παρουσιάζεται στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, και υποβάλλει σε τύπο που καθορίζει ο Υπουργός υπεύθυνη δήλωση για να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, για το ότι πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο πολίτης της Δημοκρατίας καταγράφει στην υπεύθυνη δήλωση τη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία.

(1Α)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1), το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού δύναται να εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, πολίτη της Δημοκρατίας που σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού διαμένει στις περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, έχει ήδη συμπληρώσει ή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και κατέχει δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε από το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού:

Νοείται ότι ο πολίτης ο οποίος θα εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει κατά την ημέρα των εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την προσέλευσή του στο εκλογικό κέντρο και πριν ψηφίσει, να υποβάλει σε τύπο, που καθορίζει ο Υπουργός, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να καταγράφει τη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στις περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο:

Νοείται περαιτέρω ότι ο πολίτης θα καταθέτει το έντυπο που αναφέρεται στην πιο πάνω επιφύλαξη στον αρμόδιο λειτουργό της Δημοκρατίας ο οποίος μόνο τότε θα τον προμηθεύει στη συνέχεια με το σχετικό ψηφοδέλτιο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού» σημαίνει το μηχανογραφημένο σύστημα του αρχείου πληθυσμού, όπως το Αρχείο αυτό ορίζεται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

(2) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς, κάθε κοινοτικό εκλογέα που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα στη Δημοκρατία, και παρουσιάζει στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων δελτίον ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά, και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iii) όπου εφαρμόζεται, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iv) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(v) η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος,

(vi) ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία.

(3) Εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς, που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων, υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Έπαρχο για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή για κοινοτικούς εκλογείς ανάλογα με την περίπτωση κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι οι εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους την ημέρα αναφοράς, δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προηγουμένως, όχι όμως αργότερα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατάρτισης του εκάστοτε ειδικού εκλογικού καταλόγου.

(4) Οποιοσδήποτε παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, ή σε σχέση με αυτή ή σε σχέση με τη σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων για εκλογείς και για κοινοτικούς εκλογείς ή με οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή εσκεμμένα αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6) και (8) του άρθρου 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, σε σχέση με εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.