Διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

10.-(1) Από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς διαγράφεται-

(α) οποιοσδήποτε στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου·

(β) οποιοσδήποτε, ενόσω είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο, εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους άλλου κράτους μέλους, οι οποίοι καταρτίζονται από το άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς των εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξάγονται στο κράτος αυτό·

(γ) οποιοσδήποτε για τον οποίο παύει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις εγγραφής του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οι κοινοτικοί εκλογείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση για διαγραφή τους, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την ημέρα αναφοράς.

(3) Εκλογέας ή κοινοτικός εκλογέας που δεν είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, ή που έχει διαγραφεί από τους εν λόγω καταλόγους, δε δικαιούται να ψηφίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου.