Προϋποθέσεις ψηφοφορίας

11. Εκλογέας ή κοινοτικός εκλογέας επιτρέπεται να ψηφίσει σε εκλογές που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μόνο αν διαπιστώνονται τα πιο κάτω:

(α) (i) Η ταυτότητα του εκλογέα, διά της παρουσίασης του δελτίου ταυτότητας που του έχει εκδώσει η Δημοκρατία ή του εκλογικού του βιβλιαρίου,

(ii) η ταυτότητα του κοινοτικού εκλογέα, διά της παρουσίασης του εγγράφου που παρουσίασε στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων για την εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς δυνάμει του άρθρου 9, και

(β) ότι είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, και

(γ) ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει στις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία.