Προϋποθέσεις ψηφοφορίας

11. Εκλογέας ή κοινοτικός εκλογέας επιτρέπεται να ψηφίσει σε εκλογές που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μόνο αν διαπιστώνονται τα πιο κάτω:

(α) η ταυτότητα του, διά της παρουσίασης του δελτίου ταυτότητας που του έχει εκδώσει η Δημοκρατία ή του εκλογικού του βιβλιαρίου, και

(β) ότι είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, και

(γ) ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει στις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία.