Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς

9.-(1) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς -

(α) κάθε εκλογέα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι εγγεγραμμένος στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο δυνάμει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, και

(β) κάθε άλλο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο οποίος παρουσιάζεται στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, και υποβάλλει σε τύπο που καθορίζει ο Υπουργός υπεύθυνη δήλωση για να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για εκλογείς, για το ότι πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο πολίτης της Δημοκρατίας καταγράφει στην υπεύθυνη δήλωση τη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία.

(2) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς, κάθε κοινοτικό εκλογέα που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα στη Δημοκρατία, και παρουσιάζει στην υπηρεσία εκλογικού καταλόγου στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων δελτίον ταυτότητας της Δημοκρατίας και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iii) όπου εφαρμόζεται, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iv) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(v) η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος,

(vi) ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία.

(3) Εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς, που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων, υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Έπαρχο για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή για κοινοτικούς εκλογείς ανάλογα με την περίπτωση κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι οι εκλογείς και κοινοτικοί εκλογείς που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους την ημέρα αναφοράς, δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προηγουμένως, όχι όμως αργότερα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατάρτισης του εκάστοτε ειδικού εκλογικού καταλόγου.

(4) Οποιοσδήποτε παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, ή σε σχέση με αυτή ή σε σχέση με τη σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων για εκλογείς και για κοινοτικούς εκλογείς ή με οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή εσκεμμένα αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6) και (8) του άρθρου 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, σε σχέση με εκλογείς και κοινοτικούς εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για εκλογείς ή κοινοτικούς εκλογείς, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.