Απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

17. Κανένας δε δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αν-

(α) δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των εκλογικών νόμων· ή

(β) δεν προσκομίσει τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.