Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

18.-(1) Οι εκλόγιμοι και οι κοινοτικοί εκλόγιμοι ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες θα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Κανένας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά τις ίδιες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.