Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

19. Κάθε εκλόγιμος και κοινοτικός εκλόγιμος στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, αν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας ή του κράτους μέλους καταγωγής του.