Ενημέρωση σχετικά με το παραδεκτό της υποψηφιότητας κοινοτικού εκλόγιμου

20. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσήκοντα τρόπο τους κοινοτικούς εκλόγιμους για την απόφασή της αναφορικά με το παραδεκτό της υποψηφιότητάς τους.