Απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

17.  Κανένας δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αν δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των εκλογικών νόμων.