Ασυμβίβαστα

16. Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο εκλέγεται στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διενεργούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι ασυμβίβαστη προς -

(α) τις θέσεις ή τα αξιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Πράξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε· και

(β) τα αξιώματα, την ιδιότητα ή θέση προς τα οποία η ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστη δυνάμει του άρθρου 70 του Συντάγματος.