Πληροφόρηση έπειτα από αίτημα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους κατοικίας

15.  Σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος κατοικίας του, η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους κατοικίας, την πληροφορεί, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος, αν αυτός έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.