Υποβολή υποψηφιότητας

14.-(1) Η υποβολή υποψηφιότητας κάθε εκλόγιμου και κοινοτικού εκλόγιμου γίνεται σύμφωνα και τηρουμένων των αναλογιών με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου.

(2) Κανένας κοινοτικός εκλόγιμος δε δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα, εκτός αν ταυτόχρονα υποβάλει και τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(iii) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής του,

(iv) ότι δεν είναι συγχρόνως υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος, αλλά ούτε και στη Δημοκρατία σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων,

(v) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους,

(vi) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του,

(vii) η τελευταία διεύθυνσή του στο κράτος μέλος καταγωγής∙

(β) δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.