Υποβολή υποψηφιότητας

14.-(1) Η υποβολή υποψηφιότητας κάθε εκλόγιμου και κοινοτικού εκλόγιμου γίνεται σύμφωνα και τηρουμένων των αναλογιών με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου.

(2) Κανένας κοινοτικός εκλόγιμος δε δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα, εκτός αν ταυτόχρονα υποβάλει και τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται -

(i) η ιθαγένεια του,

(ii) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(iii) όπου εφαρμόζεται, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής,

(iv) ότι δεν είναι συγχρόνως υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος, αλλά ούτε και στη Δημοκρατία σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων,

(v) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους·

(β) βεβαίωση των αρμοδίων διοικητικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι τέτοια έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές·

(γ) δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας, εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.