Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο·

«ειδικός εκλογικός κατάλογος για εκλογείς» σημαίνει τον εκλογικό κατάλογο των εκλογέων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου·

«ειδικός εκλογικός κατάλογος για κοινοτικούς εκλογείς» σημαίνει τον εκλογικό κατάλογο των κοινοτικών εκλογέων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου·

«εκλογέας» σημαίνει κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σημαίνει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με την Πράξη·

«εκλογικοί νόμοι» σημαίνει -

(α) τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο·

(β) τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο,

και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμο, ο οποίος τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς επίσης και τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμούς ή οποιουσδήποτε άλλους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε των ανωτέρω νόμων·

«εκλόγιμος» σημαίνει κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» σημαίνει το ομότιτλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«ημέρα αναφοράς» σημαίνει την ημέρα των εκάστοτε εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

«κοινοτικός εκλογέας» σημαίνει κάθε υπήκοο άλλου κράτους μέλους που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«κοινοτικός εκλόγιμος» σημαίνει κάθε υπήκοο άλλου κράτους μέλους που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, του οποίου πρόσωπο είναι υπήκοος·

«κράτος μέλος κατοικίας» σημαίνει το κράτος μέλος, άλλο από τη Δημοκρατία, στο οποίο κατοικεί πολίτης της Δημοκρατίας.

«Πράξη» σημαίνει την Πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι εκλογικοί νόμοι.