Διεξαγωγή των εκλογών

23. (1) Για τη διεξαγωγή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κατανομή των εδρών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και αν παραμένουν αδιάθετες έδρες, αντί των διατάξεων του άρθρου 33 του ίδιου νόμου, η κατανομή τους διενεργείται από το Γενικό Έφορο Εκλογών όπως προβλέπεται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Η κατανομή των αδιάθετων εδρών γίνεται μεταξύ των υποψηφίων των αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων ή ανεξάρτητων υποψηφίων που συγκέντρωσαν ποσοστό 1.8 τοις εκατόν (1.8%) του συνόλου των έγκυρων ψήφων, ανεξάρτητα αν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε έδρα κατά την πρώτη κατανομή, σύμφωνα με τη σειρά του ύψους των αχρησιμοποίητων υπολοίπων.

(3) Έδρα που παραχωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) σε αυτοτελές κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων καταλαμβάνεται από τον υποψήφιό τους ο οποίος έχει κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.