Διαβίβαση πληροφοριών προς διαπίστωση έκπτωσης από το δικαίωμα του εκλέγειν.

24.-(1) Η αρμόδια αρχή εξακριβώνει αν ο υπήκοος άλλου κράτους μέλους, ο οποίος έχει εκδηλώσει πρόθεση να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στη Δημοκρατία δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος καταγωγής του, δυνάμει απόφασης δικαστηρίου αστικής ή ποινικής δικαιοδοσίας.

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο κράτος μέλος καταγωγής την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.

(3) Αν από τις διαβιβαζόμενες από τα κράτος μέλος καταγωγής πληροφορίες δεν επιβεβαιώνεται το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην επιτραπεί στον υπήκοο άλλου κράτους μέλους να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν στη Δημοκρατία.

(4) Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το κράτος μέλος καταγωγής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος κατοικίας ζητήσει πληροφορίες για πολίτη της Δημοκρατίας που κατοικεί στην επικράτειά του με σκοπό τη διαπίστωση έκπτωσής του από το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τους εκλογικούς νόμους, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει εντός εύλογης πριν από κάθε ψηφοφορία προθεσμίας και με τον προσήκοντα τρόπο, μόνο τις απόλυτα αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.