Διαβίβαση πληροφοριών προς αποφυγή διπλής ψήφου και υποψηφιότητας

25. Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, στο κράτος μέλος καταγωγής, τις πληροφορίες που αφορούν τους υπηκόους του εν λόγω κράτους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς κατάλογους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα στη Δημοκρατία, εντός εύλογης πριν από κάθε ψηφοφορία προθεσμίας και με τον προσήκοντα τρόπο.