Λήψη μέτρων προς αποφυγή διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας

26. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή πληροφορηθεί από το κράτος μέλος κατοικίας ότι πολίτης της Δημοκρατίας προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι στο εν λόγω κράτος, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τους εκλογικούς νόμους για να αποφευχθεί η διπλή ψήφος και η διπλή υποψηφιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας.